Language Language

English [Beta] English [Beta] français français Deutsch Deutsch

Blogs Blogs

b?nh giang mai tr? nh? v?y nào?

giang mai là d?ng b?nh vì xo?n khu?n giang mai Treponema pallidum gây. ?ây là b?nh lây qua nh?ng ???ng tình d?c b?i xo?n khu?n truy?n nhi?m cho da, ???ng mi?ng, h? th?n kinh và hay b?t g?p ??c bi?t là b? ph?n sinh d?c ? c? nam và n?.

1. b?nh giang mai có tr? ?? ???c không?
b?nh giang mai s? d? dàng ch?a kh?i v?nh vi?n và ch?a có b?t c? tai bi?n nào N?u nh? ???c nh?n bi?t k?p th?i. tuy nhiên N?u ch? nên phát hi?n k?p th?i, hay ?? b?nh n?ng n? mà không nên ch?a tr? thích h?p và k?p th?i s? gây t?n th??ng n?ng cho não, h? th?n kinh và nhi?u b? ph?n không gi?ng trong ng??i, bao g?m c? tim.

Cho dù giang mai có nguy c? tr? thuyên gi?m ???c b?ng kháng sinh khoa h?c t? c? s? y t? tin c?y. tuy v?y, vi?c tr? có kh? n?ng không ph?c h?i ???c b?t k? th??ng t?n nào b?i vì giang mai ?ã d?n t?i.

2. các gi?i pháp ?i?u tr? giang mai
giang mai là c?n b?nh nguy h?i, có kho?ng th?i gian ? b?nh khá lâu. B?i v?y N?u mà ch? nên phát hi?n c?ng nh? có quy trình ch?a giang mai thích h?p, khu?n b?nh giang mai s? thâm nh?p ??ng nh?p n?i t?ng, d?n t?i không ít h?u qu? nguy h?i cho ng??i b?nh.

ch?a tr? giang mai giai ?o?n ??u: b?nh giang mai ? giai ?o?n ??u r?t d? ch?a tr?. tr??c tiên bác s? chuyên khoa s? cho b?nh nhân tr? n?i khoa kháng sinh Penicillin. ?ây có nguy c? ???c coi là lo?i kháng sinh h?u hi?u ???c s? d?ng r?ng rãi trong vi?c ?i?u tr? giang mai. N?u ng??i b?nh m?c d? ?ng v?i d?ng kháng sinh này, bác s? chuyên khoa s? ??i sang kháng sinh không gi?ng nh? doxycycline, azithromycin hay ceftriaxone.

ch?a tr? b?nh giang mai giai ?o?n sau: v?i b?nh ? giai ?o?n sau, ?ã t?ng ti?n tri?n n?ng h?n gây ra nhi?u bi?n ch?ng v? n?i t?ng, th?n kinh. b?nh nhân s? ???c tiêm t?nh m?ch thu?c penicillin hàng ngày. trong khi ch?a giang mai, b?nh nhân c?n không nên giao h?p tình d?c cho ??n khi các v?t loét trên ng??i lành t?n g?c c?ng nh? ???c chuyên gia ??ng ý.

3. ch?a tr? giang mai t?i tr? s? sinh
b?nh giang mai t?i tr? s? sinh b?i m? m?c b?nh giang mai lây sang cho con qua nhau thai. vi?c ch?a giang mai t?i tr? s? sinh s? ???c làm ngay t? lúc tr? còn trong b?ng m? cho ??n lúc ???c hình thành.

N?u tr? t?o ra có k?t qu? ki?m tra ph?n ?ng RPR trong huy?t thanh là d??ng ??c ?i?m s? ???c khuy?n cáo m?i tháng th?m khám l?i 1 l?n. Sau 8 tháng N?u k?t qu? âm ??c tính có nguy c? ???c xem nh? m?t ?i m?c giang mai c?ng nh? có th? ng?ng xem xét b?nh.
N?u k?t qu? xét nghi?m RPR trong huy?t thanh là âm tính s? ???c theo dõi khám l?i sau t? m?t - 6 tháng. Sau th?i ?i?m này N?u nh? k?t trái là âm tính c?ng nh? không có d?u hi?u nh?n bi?t c?a b?nh giang mai có th? an tâm vì bé không b? b? b?nh giang mai.
N?u mà bé sinh ra xét nghi?m ph?n ?ng RPR là d??ng ??c tính s? ???c ti?p t?c xem xét và ch?a tr? trong 1 n?m. N?u mà sau m?t n?m v?n là d??ng tính và có chi?u h??ng t?ng, xu?t hi?n không ít d?u hi?u nh?n bi?t c?a giang mai thì s? ???c c?p bách tr?.
bi?n pháp tr? giang mai t?i tr? s? sinh th??ng g?p v?n là l?y kháng sinh Penicillin.

>>>>>>> Xét nghi?m b?nh giang mai ? ?âu

4. ch?a tr? giang mai t?i n? mang b?u

Penicillin s? là thu?c kháng sinh an toàn duy nh?t cho su?t vi?c ?i?u tr? giang mai t?i ph? n? mang thai. ?ây là gi?i pháp ch?a tr? sang mai ? c? m? c?ng nh? con thành qu? t?t nh?t.

t?i m? b?u, bác s? s? ti?n hành tiêm 1 ho?c nhi?u l?n thu?c kháng sinh Penicillin. vi?c tiêm thu?c kháng sinh này Tùy vào giai ?o?n c?a b?nh. N?u mà ng??i b? b?nh b? d? ?ng ??i v?i kháng sinh s? ph?i gây tê tr??c lúc tiêm.

ch?ng c?a ng??i b?nh c?ng v?n ph?i th?m khám và tr? giang mai N?u mà có "làm chuy?n ?y" tình d?c trong 3 tháng g?n nh?t. ng??i b?nh không ???c "làm chuy?n ?y" tình d?c cho ??n khi ch?m d?t th?i k? thai nghén.

giang mai d? dàng tr? thuyên gi?m t?i c?p tính, b?nh s? tr? thành tr?m tr?ng v?i nhi?u bi?n ch?ng nguy hi?m khi ti?n tri?n n?ng n?. v?n ?? b?n c?n ph?i khi?n ngay lúc nghi ng? b?n thân b? b?nh là hãy ?i t?i nh?ng c? s? y t? ch?t l??ng ?? th?c hi?n th?m khám b?nh giang mai.

Trên th?c t? có Gói th?m khám sàng l?c b?nh tình d?c giúp cho nh?n th?y s?m c?ng nh? ?i?u tr? h?u hi?u b?nh giang mai và nhi?u d?ng b?nh tình d?c khác.

 

https://hibacsi.webflow.io/
https://www307.regione.toscana.it/web/hibacsi24hcuatoi/home/-/blogs/chi-phi-pha-thai-bao-nhieu-tien-bang-gia-moi
https://www307.regione.toscana.it/web/hibacsi24hcuatoi/home/-/blogs/pha-thai-an-toan-la-gi-kien-thuc-chung-ve-pha-thai
https://www307.regione.toscana.it/web/hibacsi24hcuatoi/home/-/blogs/pha-thai-bang-thuoc-nhu-the-nao-huong-dan-tung-buoc-hieu-qua-nhat
https://www307.regione.toscana.it/web/hibacsi24hcuatoi/home/-/blogs/tieu-rat-la-benh-gi-nguyen-nhan-bieu-hien-va-cach-chua-tri
https://www307.regione.toscana.it/web/hibacsi24hcuatoi/home/-/blogs/viem-tuyen-tien-liet-la-gi-nguyen-nhan-trieu-chung-va-cach-chua
https://www307.regione.toscana.it/web/hibacsi24hcuatoi/home/-/blogs/chi-phi-chua-va-tri-benh-sui-mao-ga-bao-nhieu-tien
https://www307.regione.toscana.it/web/hibacsi24hcuatoi/home/-/blogs/dau-bung-duoi-tieu-buot-ra-mau-la-gi-cach-tri-hieu-qua
https://www307.regione.toscana.it/web/hibacsi24hcuatoi/home/-/blogs/khau-trang-y-te-phan-loai-cau-tao-va-nguyen-ly-phong-doc
https://www307.regione.toscana.it/web/hibacsi24hcuatoi/home/-/blogs/12-cach-tang-kich-thuoc-duong-vat-tai-nha-an-toan-hieu-qua
https://www307.regione.toscana.it/web/hibacsi24hcuatoi/home/-/blogs/chua-viem-tuyen-tien-liet-man-tinh-co-khoi-duoc-khong
https://www307.regione.toscana.it/web/hibacsi24hcuatoi/home/-/blogs/khi-nao-can-cat-bao-quy-dau-do-tuoi-cat-bao-quy-dau-o-tre
https://www307.regione.toscana.it/web/hibacsi24hcuatoi/home/-/blogs/benh-phi-dai-tien-liet-tuyen-co-nguy-hiem-khong-
https://www307.regione.toscana.it/web/hibacsi24hcuatoi/home/-/blogs/kich-thuoc-tien-liet-tuyen-bao-nhieu-phai-mo
https://www307.regione.toscana.it/web/hibacsi24hcuatoi/home/-/blogs/chi-phi-mo-phi-dai-tuyen-tien-liet-het-bao-nhieu-tien
https://www307.regione.toscana.it/web/hibacsi24hcuatoi/home/-/blogs/-ha-noi-chua-benh-lau-o-dau-tot-nhat-10-dia-chi-phong-kham-tin-cay
https://hibacsi.webflow.io/blog/12-dia-chi-phong-kham-phu-khoa-uy-tin-o-ha-noi
 

khi ??ng ký Gói xét nghi?m sàng l?c b?nh xã h?i, khách hàng s? ???c:

th?m khám chuyên khoa b?nh da li?u
th?c hi?n các th?m khám nh?: ki?m tra HIV Ab test nhanh, xét nghi?m Chlamydia test nhanh, xét nghi?m Treponema pallidium test nhanh, xét nghi?m Treponema pallidum TPHA ??nh ??c tính và ??nh l??ng, th?m khám vi khu?n nhu?m soi và th?m khám vi n?m nhu?m soi
b?n s? ???c khám c?ng nh? tr? l?i b?i vì các bác s? chuyên khoa v? da li?u, nhi?u n?m trong ngh? trong v?n ?? ch?a m?t s? b?nh xã h?i nguy hi?m. ???c tr?i nghi?m d?ch v? xét nghi?m ch?a b?nh mang ??ng c?p qu?c t? ??i v?i mô hình b?nh vi?n - khách s?n. mang t?i c?m th?y th? thái nh? ngay t?i nhà khi ?i tr? b?nh.

Previous Next
Comments
Trackback URL:

No comments yet. Be the first.