Language Language

English [Beta] English [Beta] français français Deutsch Deutsch

Blogs Blogs

Tinh d?u t?i là gì, lo?i nào t?t nh?t

Các bài vi?t hay v? d??c li?u và tinh d?u hoa h?ng

Tinh d?u t?i Úc - Garlic Oil có t?t không, mua ? ?âu, giá bao nhiêu

S? d?ng tinh d?u t?i Úc ?? b?o v? s?c kh?e là cách ???c nhi?u ng??i dùng l?a ch?n hi?n nay. M?t trong nh?ng s?n ph?m ???c nhi?u khách hàng tin dùng là tinh d?u t?i Garlic Oil. N?u b?n còn b?n kho?n không bi?t s?n ph?m này có th?c s? t?t hay không b?n có th? tham kh?o nh?ng thông tin d??i ?ây.

Thông tin c? b?n v? tinh d?u t?i Garlic Oil Úc

Tinh d?u t?i Garlic Oil c?a Úc có tên g?i ??y ?? là Garlic Oil 3000mg Spring Leaf. ?ây là m?t s?n ph?m c?a hãng Spring Leaf ??n t? Úc, th??ng hi?u n?i ti?ng chuyên v? các s?n ph?m ch?m sóc s?c kh?e và s?c ??p.

Tinh d?u t?i Úc là th?c ph?m ch?c n?ng ???c nhi?u ng??i tiêu dùng tin dùng hi?n nay

Th??ng hi?u Spring Leaf ?ã có h?n 30 n?m phát tri?n và các s?n ph?m c?a hãng ?ã có m?t trên 30 qu?c gia trên kh?p th? gi?i. T?i Vi?t Nam hi?n nay c?ng ?ã có nh?ng công ty phân ph?i các s?n ph?m c?a Spring Leaf. Tinh d?u t?i Garlic Oil c?a Spring Leaf c?ng là s?n ph?m ???c nhi?u ng??i tiêu dùng t?i Vi?t Nam ?ón nh?n.

Tinh d?u Garlic Oil c?a Úc này ???c s?n xu?t b?i dây chuy?n công ngh? hi?n ??i, hoàn toàn khép kín. S?n ph?m có d?ng viên u?ng v?i quy cách ?óng h?p và m?i h?p có 365 viên.

S?n ph?m ???c chi?t xu?t 100% t? các thành ph?n thiên nhiên v?i công d?ng t?ng c??ng s?c ?? kháng cho c? th?. Ngoài ra còn ng?n ch?n s? t?n công c?a vi khu?n b?o v? b?n kh?i tình tr?ng c?m cúm do thay ??i th?i ti?t và nhi?u l?i ích tích c?c khác.

Thành ph?n c?a tinh d?u t?i Úc - Garlic Oil 3000mg

Thành ph?n c?a s?n ph?m này ???c chi?t xu?t hoàn toàn t? thiên nhiên bao g?m t?i nguyên ch?t 100% v?i hàm l??ng 300mg. Các thành ph?n ?ã ???c ki?m ??nh nghiêm ng?t tr??c khi s?n ph?m ???c ??a ra th? tr??ng.

Thành ph?n trong tinh d?u t?i Úc
 • Thành ph?n ???c tuy?n ch?n k? càng, ???c ki?m tra ch?t l??ng tr??c khi ti?n hành s?n xu?t.
 • S?n ph?m không có ch?a các thành ph?n hóa h?c, không gây tác d?ng ph? nguy hi?m, r?t an toàn cho ng??i dùng.
 • Nguyên li?u t?i ?ã ???c lo?i b? t?p ch?t và tuy?t ??i không gây mùi c? th? nh? khi b?n dùng các s?n ph?m khác.

S?n ph?m này ???c ?i?u ch? t? t?i t??i v?i quy trình s?n xu?t, ?i?u ch? hi?n ??i, ??m b?o gi? l?i ???c tr?n v?n các giá tr? dinh d??ng cho ng??i dùng. ?ây là m?t trong nh?ng s?n ph?m lành tính, b?o v? s?c kh?e r?t t?t mà b?n có th? tin t??ng s? d?ng.

Công d?ng c?a tinh d?u t?i Úc - Garlic Oil 300mg

T?i v?n ???c bi?t ??n nh? m?t lo?i kháng sinh t? nhiên cho c? th? và mang ??n r?t nhi?u l?i ích tích c?c cho s?c kh?e khi b?n dùng ?úng cách. V?i thành ph?n chính là t?i t??i nguyên ch?t, tinh d?u t?i Úc này có nh?ng công d?ng tuy?t v?i nh?:

Tinh d?u t?i Garlic Oil có nhi?u công d?ng tuy?t v?i cho s?c kh?e

H? tr? l?u thông khí huy?t

Tinh d?u t?i còn có tác d?ng h? tr? l?u thông khí huy?t, ng?n ng?a các tri?u ch?ng nh? ch?y máu cam. Ngoài ra nó c?ng h? tr? quá trình v?n chuy?n máu ??n các c? quan trong c? th? ???c t?t h?n.

Phòng ng?a các b?nh tim m?ch

Trong tinh d?u t?i Úc có ch?a các thành ph?n có tác d?ng làm gi?m cholesterol x?u và t?ng Cholesterol t?t. ??ng th?i lo?i b? ???c các m?ng x? v?a bám trên thành m?ch máu.

Khi b?n th??ng xuyên s? d?ng s?n ph?m s? giúp làm gi?m m? máu, h?n ch? tích t? ti?u c?u, ng?n ng?a s? hình thành huy?t kh?i. Nh? v?y có th? phòng ng?a các b?nh tim m?ch ???c t?t h?n.

H? tr? gi?m huy?t áp hi?u qu?

Bên c?nh ?ó tinh d?u t?i Úc còn r?t t?t cho nh?ng ng??i b? b?nh huy?t áp cao. B?i vì ho?t ch?t ajoene có trong tinh d?u t?i có th? làm gi?m ?? nh?t c?a máu. Ngoài ra còn có nh?ng thành ph?n làm giãn c? tr?n, kích thích c? th? s?n xu?t các t? bào n?i m?c và giãn m?ch máu. Nh? v?y giúp h? huy?t áp và ki?m soát huy?t áp hi?u qu?.

H?n ch? nguy c? m?c các b?nh c?m cúm

Trong tinh d?u t?i nguyên ch?t c?a Úc có ch?a h?p ch?t Sulfur có tác d?ng kháng khu?n, tiêu viêm r?t t?t cho c? th?. H?p ch?t này khi s? d?ng có th? ng?n ch?n ???c s? t?n công c?a vi khu?n và virus gây b?nh cho c? th?.

Do ?ó n?u dùng th??ng xuyên tinh d?u t?i b?n có th? h?n ch? nguy c? m?c các b?nh c?m cúm thông th??ng ho?c các b?nh v? ???ng hô h?p, nh?ng b?nh lý nh? ho, viêm ph?i….

Tinh d?u t?i giúp h?n ch? tình tr?ng c?m cúm

Ngoài ra s? d?ng th??ng xuyên tinh d?u t?i khi c?m cúm c?ng s? giúp b?n kh?i b?nh nhanh h?n. C? th? ng??i b?nh s? nhanh chóng h?i ph?c h?n so v?i nh?ng ng??i không s? d?ng.

B?o v? và c?i thi?n ch?c n?ng x??ng kh?p

Tinh d?u t?i còn có ch?a r?t nhi?u các vitamin, khoáng ch?t giúp ng?n ch?n s? hình thành các mô liên k?t và chuy?n hóa x??ng hi?u qu?. Ngoài ra s?n ph?m còn h? tr? c?i thi?n kh? n?ng h?p th? canxi cho c? th?.

T? ?ó làm ch?m quá trình loãng x??ng và giúp x??ng ch?c kh?e h?n. V?i nh?ng ng??i th??ng xuyên ?au nh?c x??ng kh?p s? d?ng s?n ph?m này c?ng s? c?i thi?n ???c ?áng k? tình tr?ng này.

H?n ch? nguy c? m?c và h? tr? ?i?u tr? ung th?

S? d?ng tinh d?u t?i Úc này còn có tác d?ng gi?m thi?u nguy c? m?c các b?nh ung th?. ??c bi?t là ung th? ???ng ru?t vì các thành ph?n có trong s?n ph?m s? làm ?c ch? quá trình nitrat bi?n thành nitrit. T? ?ó ng?n c?n ???c s? hình thành nitrosamine - nguyên nhân chính gây ung th? d? dày.

Ngoài ra s?n ph?m còn có tác d?ng ng?n c?n s? xâm nh?p c?a các ??c t?, kim lo?i n?ng vào c? th?. H? tr? ?ào th?i ??c t?, ng?n ch?n ??t bi?n t? bào, h?n ch? s? hình thành các g?c t? do ?? phòng tránh hi?u qu? các b?nh ung th?.

??i v?i nh?ng b?nh nhân ?i?u tr? ung th? nh?ng ho?t ch?t nh? disulphide, s-allystein, ajoene có trong tinh d?u t?i. Có th? h? tr? làm ch?m s? phát tri?n c?a kh?i u, làm gi?m kích th??c kh?i u. Do ?ó s?n ph?m c?ng mang l?i nhi?u l?i ích tích c?c cho nh?ng b?nh nhân ?ang ?i?u tr? các b?nh lý nh? ung th? vú, ung th? d? dày, ung th? vòm h?ng, ung th? th?c qu?n….

H? tr? c?i thi?n ch?c n?ng sinh lý ? nam gi?i

??i v?i nam gi?i s? d?ng tinh d?u t?i Úc không ch? có tác d?ng b?o v? s?c kh?e mà còn h? tr? c?i thi?n ch?c n?ng sinh lý. B?i vì trong tinh d?u t?i có ch?a các ho?t ch?t h? tr? c?i thi?n kh? n?ng c??ng c?ng d??ng v?t. ??ng th?i c?i thi?n ch?t l??ng và s? l??ng tinh trùng, gi?m b?t m?t m?i và nâng cao th? l?c cho nam gi?i.

C?i thi?n s?c vóc cho n? gi?i

Trong tinh d?u t?i có ch?a các thành ph?n kháng khu?n, tiêu viêm nên có tác d?ng c?i thi?n tình tr?ng m?n tr?ng cá, m?n nh?t. Các ho?t ch?t ch?ng oxy hóa còn giúp b?n có làn da t??i tr?, kh?e m?nh h?n. Bên c?nh ?ó s?n ph?m còn h? tr? gi?m cân, giúp ch? em duy trì ???c vóc dáng.

??i t??ng nên s? d?ng tinh d?u t?i Úc - Garlic Oil Spring Leaf 3000mg

Tinh d?u t?i Úc dùng ???c cho nhi?u ??i t??ng khác nhau

V?i nh?ng công d?ng tuy?t v?i cho s?c kh?e, tinh d?u t?i Garlic Oil thích h?p cho các ??i t??ng nh?:

 • Nh?ng ng??i có s?c ?? kháng y?u, kém th??ng xuyên b? c?m cúm.
 • Nh?ng ng??i hay g?p các tri?u ch?ng ??y h?i, ch??ng b?ng, khó tiêu, t?c b?ng sau khi ?n.
 • Nh?ng ng??i có hàm l??ng cholesterol trong máu cao và có nguy c? m?c các b?nh v? tim m?ch.
 • Nh?ng ng??i huy?t áp cao mu?n ki?m soát huy?t áp.
 • Nam gi?i ?ang có d?u hi?u r?i lo?n ch?c n?ng tình d?c, r?i lo?n c??ng d??ng mu?n t?ng c??ng ch?c n?ng sinh lý….

Cách dùng và b?o qu?n tinh d?u t?i Úc - Garlic Oil

???c bào ch? d?ng viên u?ng nên s? d?ng tinh d?u t?i Úc - Garlic Oil khá ??n gi?n. B?n ch? c?n u?ng m?i ngày t? 1 - 2 viên m?i l?n ch? u?ng 1 viên và nên u?ng tr??c b?a ?n. B?n nên u?ng v?i n??c l?c, không dùng n??c có gas ?? tránh làm gi?m tác d?ng c?a s?n ph?m.

Dùng ?úng li?u l??ng tinh d?u t?i Úc s? mang l?i nhi?u l?i ích

M?c dù ???c ?ánh giá là an toàn cho ng??i dùng nh?ng s?n ph?m ch? thích h?p v?i ng??i trên 16 tu?i. V?i ph? n? mang thai và tr? em không nên s? d?ng khi ch?a tham kh?o ý ki?n c?a chuyên gia.

?? b?o qu?n s?n ph?m ng??i dùng nên ?? t?i nh?ng n?i khô ráo, tránh ánh n?ng tr?c ti?p c?a m?t tr?i và không nên ?? n?i có nhi?t ?? cao. Ngoài ra b?n c?n ?óng kín n?p sau khi dùng và hãy ?? xa t?m tay tr? em.

M?t s? th?c m?c th??ng g?p khi s? d?ng tinh d?u t?i Úc - Garlic Oil

Là m?t trong nh?ng s?n ph?m ???c s? d?ng ph? bi?n hi?n nay nên các th?c m?c v? tinh d?u t?i Úc c?ng khá nhi?u. D??i ?ây là t?ng h?p các th?c m?c th??ng g?p nh?t v? s?n ph?m mà ng??i dùng có th? tham kh?o.

Nh?ng ai không nên dùng tinh d?u t?i Úc?

Theo các chuyên gia cho bi?t, ?? tránh nh?ng ?nh h??ng không hay thì nh?ng ??i t??ng sau không nên dùng tinh d?u t?i Garlic Oil.

 • Ng??i có các b?nh lý v? m?t nh? ??c th?y tinh th?, viêm k?t m?c, ?au m?t ??…
 • Ng??i m?c b?nh huy?t áp th?p.
 • Ng??i ?ang mang thai.
 • Ng??i ?ang dùng m?t s? lo?i thu?c nh? thu?c ch?a b?nh lao, thu?c tránh thai, thu?c kháng ?ông….
 • Ng??i ?ang b? tiêu ch?y, ki?t l? kéo dài.
 • Ng??i m?c các b?nh nh? suy gan, suy th?n hay các b?nh lý v? gan th?n khác.

Dùng tinh d?u t?i Garlic có gây mùi không?

S?n ph?m này ???c s?n xu?t b?i công ngh? hi?n ??i, quy trình khép kín, ??m b?o gi? ???c giá tr? dinh d??ng c?a t?i và tuy?t ??i không gây mùi khi dùng. H?n n?a s?n ph?m c?ng không gây tác d?ng ph? khi b?n dùng ?úng theo li?u l??ng ???c h??ng d?n nên ng??i dùng hoàn toàn có th? yên tâm.

Tinh d?u t?i Úc có hàng nhái không?

Do là s?n ph?m mang ??n nhi?u l?i ích cho s?c kh?e nên nhu c?u s? d?ng cao nên c?ng ?ã có nh?ng thành ph?n tr?c l?i s?n xu?t các tinh d?u t?i Úc kém ch?t l??ng. Vì v?y ng??i dùng c?n l?u ý mua s?n ph?m t?i nh?ng ??a ch? phân ph?i chính hãng ?? tránh mua ph?i hàng kém ch?t l??ng.

Trên ?ây là m?t vài thông tin v? tinh d?u t?i Úc - Garlic Oil Spring Leaf 3000mg mà b?n ??c có th? tham kh?o. Hy v?ng v?i nh?ng chia s? này ng??i tiêu dùng có th? yên tâm dùng s?n ph?m ?? nâng cao s?c ?? kháng, c?i thi?n s?c kh?e c?a mình ???c t?t h?n.

Bài vi?t cùng chuyên m?c:

Ngu?n bài vi?t: https://dongychannguyen.webflow.io/posts/tinh-dau-toi-uc

Bí quy?t làm ??p v?i tinh d?u t?i

Tinh d?u t?i không ch? có tác d?ng tuy?t v?i ??i v?i s?c kh?e mà còn là " th?n d??c" ??i v?i da và tóc. Cùng khám phá bí quy?t làm ??p v?i tinh d?u t?i d??i ?ây nhé.

Tr? m?n

Tinh d?u t?i có công d?ng tuy?t v?i ?? thay th? cho các lo?i kem tr? m?n kháng sinh. Thu?c tính kháng khu?n, ch?ng viêm c?a t?i có tác d?ng gi?m s?ng và ?au. Tr?n tinh d?u t?i v?i gói bùn khoáng và s? d?ng nh? m?t lo?i m?t n? ?? lo?i b? m?n, nh?t. Ho?c ??n gi?n ch? là bôi d?u t?i vào m?n giúp làm khô.

Làm tr?ng da

Ch?t alicine trong t?i có tác d?ng kh? trùng, b?o v? t? bào da, t?ng c??ng s?c ?? kháng, h?n ch? s? phát tri?n c?a vi khu?n, giúp da tr?ng m?n. Thoa tinh d?u t?i lên m?t, k?t h?p massage nh? nhàng r?i r?a s?ch b?ng n??c ?m.

Ch?ng lão hóa

T?i vô cùng hi?u qu? trong vi?c ch?ng lão hóa da. B?n hãy thêm vài gi?t tinh d?u t?i vào các lo?i m?t n? c?a b?n và s? d?ng t?ng su?t 1 l?n 1 tu?n ?? có ???c hi?u qu? t?t nh?t nhé.

Xóa m? v?t r?n da

Vi?c t?ng gi?m cân th?t th??ng và sau khi sinh n? khi?n b?n có nh?ng v?t r?n da x?u xí. T?i vô cùng hi?u qu? trong vi?c xóa m? v?t r?n da. B?n ch? c?n thoa tinh d?u t?i lên v?t r?n da mà thôi.

Làm ??p móng

Tinh d?u t?i có tác d?ng r?t t?t trong vi?c gi? cho b? móng c?a b?n kh?e m?nh h?n, ít gãy giòn. R?t ??n gi?n, b?n ch? c?n thoa tinh d?u t?i lên móng tay, móng chân nhi?u l?n trong 5 phút. B?n hãy th??ng xuyên làm ?? có ???c b? móng ??p nhé.

Kích thích m?c tóc

Tinh d?u t?i r?t giàu l?u hu?nh, Vitamin C, Vitamin E, Vitamin B1 và ??Vitamin B6, r?t t?t cho da ??u, tóc và ng?n ng?a r?ng tóc. Thoa tinh d?u t?i lên tóc và da ??u c?a b?n và massage. ?? qua ?êm và sau ?ó g?i s?ch v?i d?u g?i nh? vào sáng hôm sau. ?i?u này làm kích thích m?c tóc và làm t?ng l?u thông máu.

Tr? gàu

Thu?c tính ch?ng n?m c?a t?i ?c ch? s? t?ng tr??ng c?a n?m men gây kích ?ng da ??u. B?n có th? l?y tinh d?u t?i nguyên ch?t ho?c d?ng viên nang ?? thoa lên da ??u và tóc. ?i?u này s? giúp da ??u b?t ng?a và tr? gàu. B?n có th? s? d?ng tinh d?u t?i cách tu?n và ti?p t?c s? d?ng cho ??n khi gàu ???c tr? s?ch hoàn toàn.

Xem thêm:

Trang web t? v?n tu?i hoa tr?c tuy?n

Trang web tuvantuoihoa.org.vn là trang web dành cho v? thành niên. ??n v?i trang web, b?n có th? tìm ki?m thông tin; G?i các câu h?i và th? cho chúng tôi ?? ???c th?o lu?n/t? v?n; Nh?n ???c thông tin, ki?n th?c ho?c t? v?n v? HIV/AIDS, các b?nh lây truy?n qua ?u?ng tình d?c, phòng tránh thai, các m?i quan h?, giao ti?p và còn nhi?u ch? ?? khác n?a.

M?c tiêu c?a trang web

D? án này ???c th?c hi?n ?? nâng cao nh?n th?c và hi?u bi?t c?a v? thành niên v? s?c kho? sinh s?n tình d?c. Vi?c này bao g?m:

 • Giúp v? thành niên có ???c thông tin chính xác v? k? n?ng cu?c s?ng và s?c kho? sinh s?n tình d?c.
 • T?o ra m?t di?n ?àn cho v? thành niên tìm ki?m ki?n th?c, th?o lu?n nâng cao hi?u bi?t c?a h? và h? có kh? n?ng t? gi?i quy?t các v?n ?? cá nhân c?a mình.
 • Cung c?p d?ch v? t? v?n bí m?t và d?u tên cho v? thành niên v? s?c kho? sinh s?n và tình d?c.
 • T?ng c??ng n?ng l?c cho các cán b? y t? và nhân viên d? án trong vi?c cung c?p d?ch v? t? v?n, c?ng c? m?i quan tâm c?a h? ??i v?i ho?t ??ng t? v?n, ch?m sóc s?c kho? sinh s?n và tình d?c cho v? thành niên.

Chi ti?t v? d? án các b?n có th? xem t?i: http://www.adravietnam.org/

Nhà t?i tr? trang web

Trang web “T? v?n Tu?i hoa” ???c th?c hi?n là nh? có s? tài tr? c?a nhân dân Australia thông qua ADRA Australia

C? quan Phát tri?n và C?u tr? C? ??c Ph?c lâm (ADRA) là m?t T? ch?c Phi Chính ph? Qu?c t? có các ho?t ??ng t?i Vi?t Nam t? n?m 1988 và chính th?c có m?t t?i Vi?t Nam t? n?m 1992.

T? khi chính th?c thành l?p v?n phòng t?i Vi?t Nam n?m 1992, ADRA t?i Vi?t Nam ?ã th?c thi g?n 100 d? án trên h?n 50 t?nh thành c?a Vi?t Nam. Phù h?p v?i xu h??ng c?a m?ng l??i ADRA toàn c?u, các ch??ng trình c?a ADRA t?i Vi?t Nam tr? nên t?ng c??ng t?p trung vào các nhu c?u v? l?nh v?c y t? bao g?m ch?m sóc bà m? mang thai, s?c kho? sinh s?n tình d?c v? thành niên, HIV/AIDS, c? s? h? t?ng và xây d?ng n?ng l?c.

C? trên toàn c?u và ? Vi?t Nam, ADRA có m?t h? th?ng r?t m?nh v? l?p ch??ng trình y t? d?a vào sáng ki?n ??nh h??ng c?ng ??ng bao g?m t?p hu?n v? s?c kho? sinh s?n tình d?c, ?áp ?ng nhu c?u c?a nh?ng ng??i s?ng chung v?i HIV/AIDS. ADRA c? g?ng ??m b?o tính công b?ng v? l?i ích c?a ch??ng trình cho các thành viên d? b? t?n th??ng nh?t c?a c?ng ??ng ? n?i mà nó ho?t ??ng.

T? ch?c ADRA

C? quan Phát tri?n và C?u tr? C? ??c Ph?c Lâm là m?t t? ch?c nhân ??o toàn c?u c?a H?i thánh C? ??c Ph?c Lâm th? hi?n tình yêu và lòng nhân t? c?a Chúa.

S? m?nh c?a ADRA

ADRA chung tay v?i nh?ng ng??i nghèo và ng??i g?p hoàn c?nh khó kh?n ?? làm nên m?t s? thay ??i công b?ng và tích c?c thông qua vi?c nâng cao s? h?p tác và hành ??ng có trách nhi?m.

T?m nhìn c?a ADRA

ADRA là m?t m?ng l??i hi?u qu?, chuyên nghi?p và luôn h?c h?i th? hi?n tính minh b?ch và s? liêm chính. ADRA ti?p c?n các qu?c gia, trao quy?n và lên ti?ng vì nh?ng ng??i y?u th? và có nguy c? b? r?i ro nh?m ??t ???c s? thay ??i b?n v?ng, ?o l??ng ???c và có ?? tài li?u d?n ch?ng trong cu?c s?ng và trong xã h?i.

??n v? ?i?u hành

Trang web “T? v?n Tu?i hoa” ???c ???c ?i?u hành và qu?n lý b?i Chi cu?c Dân sô? – Kê? hoa?ch ho?a gia ?i?nh tr??c thuô?c S?? Y tê? ti?nh Cao B??ng.

Chi cu?c Dân sô? – Kê? hoa?ch ho?a gia ?i?nh la? tô? ch??c tr??c thuô?c S?? Y tê? ti?nh Cao B??ng, th??c hiê?n ch??c n?ng tham m?u giu?p Gia?m ?ô?c S?? Y tê? qua?n ly? Nha? n???c vê? công ta?c Dân sô? – Kê? hoa?ch ho?a gia ?i?nh bao gô?m ca?c li?nh v??c: qui mô dân sô?, c? câ?u dân sô? va? châ?t l???ng dân sô?, chi? ?a?o va? th??c hiê?n ca?c hoa?t ?ô?ng chuyên môn nghiê?p vu? vê? Dân sô? – Kê? hoa?ch ho?a gia ?i?nh trên ?i?a ba?n ti?nh.

Chi cu?c Dân sô? - Kê? hoa?ch ho?a gia ?i?nh ti?nh chi?u s?? chi? ?a?o, qua?n ly? vê? tô? ch??c, biên chê? va? công ta?c cu?a S?? Y tê?, ?ô?ng th??i chi?u s?? chi? ?a?o, h???ng dâ?n, kiê?m tra vê? nghiê?p vu? cu?a Tô?ng cu?c Dân sô? - Kê? hoa?ch ho?a gia ?i?nh thuô?c Bô? Y tê?. Chi ti?t v? c? c?u t? ch?c và ?i?u hành website tuvantuoihoa.org.vn xem t?i https://tuvantuoihoa.org.vn/co-cau-to-chuc

Chúng tôi hy v?ng nh?n ???c s? h? tr?, các ý ki?n ?óng góp ?? c?i thi?n n?i dung và b? c?c c?a trang web này. Xin hãy liên h? và h?p tác cùng chúng tôi chia s? các ý t??ng c?a các b?n v?i trang web “T? v?n Tu?i hoa”.

K?t n?i v?i t? v?n tu?i hoa qua m?ng xã h?i

https://congnghe.tuoitre.vn/tu-van-tuoi-hoa-truc-tuyen-40318.htm
http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Doi-song/27288/trang-web-c7911%3Ba-nh7919%3Bng-quot%3Bchuy7879%3Bn-kho-noiquot%3B
http://vnu.edu.vn/eng/?C1635/N2665/page8
https://ngoisao.net/thoi-cuoc/bat-benh-online-2473650.html
https://www.facebook.com/tuvantuoihoavn/
https://twitter.com/TVnTuiHoa1
https://www.instagram.com/tuvantuoihoavn/
https://www.linkedin.com/in/tuvantuoihoavn/
https://www.pinterest.com/tuvantuoihoavn/
https://soundcloud.com/tuvantuoihoavn
https://myspace.com/t.v.n.tu.i.hoa
https://www.youtube.com/channel/UCKvLF8WX3HgkVPOjA5KlJMA
https://tuvantuoihoavn.tumblr.com/
https://about.me/tuvantuoihoavn
https://trello.com/tuvantuoihoavn
https://www.reddit.com/user/tuvantuoihoavn/
https://tuvantuoihoavn.medium.com/
https://www.scoop.it/u/tuvantuoihoavn-gmail-com
https://www.quora.com/profile/Tu%E1%BB%95i-Hoa-T%C6%B0-V%E1%BA%A5n
https://www.evernote.com/shard/s342/client/snv?noteGuid=5e1346bd-aa04-08c4-a2d8-6c05ce7ffdb1&noteKey=c0ecc592678728a1061bbbd4c7894864&sn=https%3A%2F%2Fwww.evernote.com%2Fshard%2Fs342%2Fsh%2F5e1346bd-aa04-08c4-a2d8-6c05ce7ffdb1%2Fc0ecc592678728a1061bbbd4c7894864&title=T%25C6%25B0%2BV%25E1%25BA%25A5n%2BTu%25E1%25BB%2595i%2BHoa
https://www.flickr.com/people/189421050@N02/
https://www.plurk.com/tuvantuoihoavn
https://www.instapaper.com/p/tuvantuoihoavn
https://www.mixcloud.com/tuvantuoihoavn/
https://speakerdeck.com/tuvantuoihoavn
https://angel.co/u/tuvantuoihoavn
https://digg.com/@tuoi-hoa-tu-van43979
https://www.indiegogo.com/individuals/24211303
https://vi.gravatar.com/tuvantuoihoavn
https://500px.com/p/tuvantuoihoavn
https://ask.fm/tuvantuoihoavn
https://www.behance.net/tvntuihoa
https://www.codecademy.com/profiles/tuiHoaTVn9313673090
https://www.couchsurfing.com/users/2013352689
https://getpocket.com/@9c4T2A8cg040Vpb03cdZW6bdcFp9gb884d1C77i667T5b0Ri739c3D8ahM1ya7c1
https://www.goodreads.com/user/show/118851406-tuvantuoihoavn
https://issuu.com/tuvantuoihoavn
https://www.lonelyplanet.com/profile/tuvantuoihoavn545874
https://www.mathworks.com/matlabcentral/profile/authors/19067016?s_tid=gn_comm
https://www.reverbnation.com/artist/tuvantuoihoavn
https://stackoverflow.com/users/story/13994497
https://www.threadless.com/@tuvantuoihoavn/activity
https://dribbble.com/tuvantuoihoavn
https://vimeo.com/tuvantuoihoavn
https://scholar.google.com.vn/citations?hl=vi&view_op=list_works&gmla=AJsN-F5nNYJ87mZdxzF97GU7HJRSD4AIY5HdBN8OBVt-WFOvhNa__0tPAe5xQ3Or-mPi_13858cx3fn5_b9qgyxZi7NtqrDbRxrjCoV2C--Gz_GqkoOI-T4&user=3LK7dnwAAAAJ
https://www.producthunt.com/@tu_i_hoa_t_v_n
https://orcid.org/0000-0001-9950-8004
http://www.video-bookmark.com/user/tuvantuoihoavn
http://www.socialbookmarkssite.com/user/tuvantuoihoavn
https://www.deviantart.com/tuvantuoihoavn
https://tuvantuoihoavn.livejournal.com/profile
http://www.authorstream.com/tuvantuoihoavn/
http://www.folkd.com/user/tuvantuoihoavn
https://slashdot.org/~tuvantuoihoavn
https://profile.hatena.ne.jp/tuvantuoihoavn/
https://www.ohay.tv/profile/tuvantuoihoavn
https://write.as/obu3ifhxhmudcvjy.md
https://weheartit.com/tuvantuoihoavn
https://www.wishlistr.com/tuvantuoihoavn
https://ello.co/tuvantuoihoavn
https://social.msdn.microsoft.com/Profile/T%C6%B0%20V%E1%BA%A5n%20Tu%E1%BB%95i%20Hoa
https://gitlab.com/tuvantuoihoavn
https://band.us/page/80746473
https://community.act.com/t5/user/viewprofilepage/user-id/78349
https://giphy.com/channel/tuvantuoihoavn
https://www.intensedebate.com/profiles/tuvantuoihoavn
https://stocktwits.com/tuvantuoihoavn
https://community.ultimaker.com/profile/405550-tuvantuoihoavn/
http://www.mobypicture.com/user/tuvantuoihoavn/view/20824086
https://www.videomaker.com/author/tuvantuoihoa/
https://wanelo.co/tuvantuoihoavn
https://tinychat.com/room/tuvantuoihoavn
https://edocr.com/user/tuvantuoihoavn
https://forums.digitalcameraworld.com/members/tuvantuoihoavn.3104/#about
https://www.play.fm/tuvantuoihoavn
https://www.misterpoll.com/users/604768
https://www.gamespot.com/profile/tuvantuoihoavn/about-me/
https://cookpad.com/vn/nguoi-su-dung/27207180
https://www.spreaker.com/user/13435822
https://www.blogtalkradio.com/tuvantuoihoavn
https://community.linksys.com/t5/user/viewprofilepage/user-id/1200894
https://visual.ly/users/tuvantuoihoavn/portfolio
https://seekingalpha.com/user/52726759/followers
https://myanimelist.net/profile/tuvantuoihoavn
https://www.raspberrypi.org/forums/memberlist.php?mode=viewprofile&u=353468
http://www.cplusplus.com/user/tuvantuoihoavn/
https://slides.com/tuvantuoihoavn
https://tinhte.vn/members/tuvantuoihoavn.2764482/
https://www.handheld.com.vn/members/tuvantuoihoavn.403095/#about
http://forum.diadiemanuong.com/home/users/162595/?tab=activitystream&type=user#activitystream
https://www.2banh.vn/members/tuvantuoihoavn.99713/
https://www.localguidesconnect.com/t5/user/viewprofilepage/user-id/1288452
https://sketchfab.com/tuvantuoihoavn
https://tapas.io/tuvantuoihoavn
https://www.question2answer.org/qa/user/tuvantuoihoavn
https://talk.plesk.com/members/tuvantuoihoavn.214179/#about
https://nootheme.com/forums/users/tuvantuoihoavn/edit/?updated=true
https://www.fhwa.dot.gov/reauthorization/reauexit.cfm?link=https://tuvantuoihoa.org.vn/
https://blog.ss-blog.jp/_pages/mobile/step/index?u=https://tuvantuoihoa.org.vn/
https://sc.hkex.com.hk/TuniS/tuvantuoihoa.org.vn
https://blog.ss-blog.jp/_pages/mobile/step/index?u=https://tuvantuoihoa.org.vn/
https://qatar.vcu.edu/?URL=https://tuvantuoihoa.org.vn/
https://transtats.bts.gov/exit.asp?url=https://tuvantuoihoa.org.vn/
http://pandora.nla.gov.au/external.html?link=https://tuvantuoihoa.org.vn/
http://onlinemanuals.txdot.gov/help/urlstatusgo.html?url=https://tuvantuoihoa.org.vn/
http://www.astro.wisc.edu/?URL=https://tuvantuoihoa.org.vn/
https://galter.northwestern.edu/exit?url=https://tuvantuoihoa.org.vn/
https://clubs.london.edu/click?r=https://tuvantuoihoa.org.vn/
http://www.advancedtherapyinfo.gov.hk/gb/unigb//tuvantuoihoa.org.vn/
http://www.drugoffice.gov.hk/gb/unigb/tuvantuoihoa.org.vn/

M? sau sinh ?n lá l?t có m?t s?a không? Các nguyên nhân gây m?t s?a là gì?

Theo kinh nghi?m dân gian, m? khi trong th?i gian cho con bú n?u ?n ph?i m?t s? lo?i th?c ph?m nh? lá l?t thì s? b? m?t s?a. Tuy nhiên li?u có c? s? khoa h?c nào ?? ch?ng minh cho ?i?u này là ?úng hay không? Nh?ng nguyên nhân nào gây ra hi?n t??ng m? m?t s?a? Bài vi?t sau ?ây s? cùng m? tìm l?i gi?i ?áp cho th?c m?c ?n lá l?t có m?t s?a không và nh?ng nguyên nhân gây m?t s?a.

Giá tr? dinh d??ng c?a lá l?t

Lá l?t v?a là rau gia v?, v?a là v? thu?c ?ông y

Lá l?t là rau xanh ph? bi?n ? n??c ta và ???c s? d?ng th??ng xuyên trong b?a c?m c?a nhi?u gia ?ình Vi?t. Không ch? v?y, trong lá l?t c?ng là th?c ph?m có hàm l??ng dinh d??ng khá cao.

Lá l?t có tên g?i khoa h?c là Piper lolot, ???c x?p cùng v?i h? tr?u không và tiêu. Lo?i lá này ch?a các thành ph?n nh? sau: protein, gluxit, photpho, canxi, s?t, caroten và vitamin C.

Theo nghiên c?u ?ông y, lá l?t là m?t lo?i rau gia v? có v? khá n?ng, h?i cay và tính nóng, ???c dùng ?? ch?a nhi?u lo?i b?nh r?t hi?u qu?. ?i?n hình là các c?n b?nh nh? ?au nh?c x??ng kh?p, chân tay ra nhi?u m? hôi, tr? m?n nh?t,... Ngoài ra lá l?t c?ng có tác d?ng gi?m ?au, kháng khu?n, tiêu viêm nhanh chóng.

M? ?ang cho con bú ?n lá l?t có m?t s?a không?

Lá l?t là th?c ph?m có nhi?u l?i ích t?t v?i s?c kh?e. Tuy nhiên, do quan ni?m dân gian ?n lá l?t s? b? m?t s?a nên nhi?u m? b?u th??ng kiêng không ?n lo?i th?c ph?m này. V?y th?c h? vi?c ?n lá l?t có m?t s?a không là th? nào?

Ch?a có tài li?u khoa h?c nào kh?ng ??nh ?n lá l?t có m?t s?a không

Theo y h?c hi?n ??i, ngày nay ch?a có b?t k? m?t nghiên c?u nào ch?ng minh n?u ?n lá l?t thì m? s? b? gi?m ho?c m?t s?a. Do v?y mà kinh nghi?m dân gian ?n lá l?t gây m?t s?a là hoàn toàn không có c? s? khoa h?c c?n c?. ??ng th?i vi?c m? b? m?t s?a có th? do nguyên nhân c? ??a và ch? ?? ?n u?ng c?a m?i ng??i.

Nguyên nhân khi?n m? sau sinh m?t s?a

Trong th?c t?, vi?c m? b? m?t s?a không ph?i là hi?n t??ng hi?m g?p. Có r?t nhi?u bà m? ?ã m?c ph?i tình tr?ng này trong th?i gian cho con bú.

T?c tia s?a

T?c tia s?a là hi?n t??ng ?ng d?n s?a b? ùn t?c ho?c b?t kín làm dòng s?a không ra ???c, khi?n con không có ngu?n s?a m? ?? phát tri?n. Khi b? t?c tia s?a, m? có th? s? c?m th?y b?u ng?c tr? nên c?ng t?c, khó ch?u do s?a b? d?n ? không th? thoát ra kh?i ?ng s?a. ??ng th?i các c?c s?a nh? ???c hình thành trong b?u ng?c có th? gây h?i cho m? n?u không ???c thông s?a k?p th?i.

Thi?u hormone ti?t s?a

Hormone ti?t s?a ?óng vai trò r?t quan tr?ng

Vi?c ti?t s?a c?a c? th? m? ch?u ?nh h??ng c?a 4 lo?i hormone là Prolactin, Progesterone, Estrogen và Oxytocin. Khi c? th? m? m?t m?i, c?ng th?ng, lo âu và stress kéo dài có th? là ?nh h??ng x?u t?i hi?u qu? ho?t ??ng c?a 4 lo?i hormone này. ?i?u này khi?n cho ho?t ??ng c?a tuy?n s?a b? ?nh h??ng, không ?n ??nh và d? b? m?t s?a.

U?ng ít n??c

N??c là m?t thành ph?n quan tr?ng c?a s?a m?, n??c giúp kích thích s?a s?n xu?t nhi?u h?n. ??ng th?i nó giúp vi?c trao ??i ch?t trong c?a c? th? m? di?n ra t?t h?n, h?p th? ???c nhi?u ch?t dinh d??ng h?n cho con. Do ?ó n?u thi?u n??c thì m? c?ng ti?t ra s?a ít h?n r?t nhi?u và m? c?ng không ??m b?o ?? dinh d??ng.

Ch? ?? dinh d??ng không h?p lý

C? th? m? khi không ???c b? sung ??y ?? dinh d??ng c?ng có th? làm ?nh h??ng ??n l??ng s?a ti?t ra. B?i không ???c ?áp ?ng ??y ?? các d??ng ch?t thì không ??m b?o nguyên li?u s?n xu?t s?a cho con. Vì th? m? nên ?n u?ng ??y ??, h?p lý và khoa h?c. Bên c?nh ?ó nguyên nhân còn do m? ?n nh?ng th?c ph?m gây m?t s?a.

??c bi?t m? nên chú tr?ng ph?i h?p các th?c ph?m l?i s?a nh?: móng giò, s?a ??u nành, khoai, s?a h?t, gà, v?t và nhóm th?c ph?m ch?a nhi?u ch?t béo,... ??ng th?i tránh các th?c ph?m gây ?c ch? s?a ?ã ???c khoa h?c hi?n ??i ki?m ch?ng. ?i?n hình nh?: d?a chua, m?ng, m??p ??ng, dâu t?m, b?p c?i,...

Dùng kháng sinh

Kháng sinh là tác nhân gây nên hi?n t??ng m? m?t s?a

Khi trong th?i gian cho con bú, m? ph?i dùng thu?c kháng sinh do không may b? b?nh thì r?t có th? ?ây s? là nguyên nhân gây m?t s?a. B?i trong các lo?i kháng sinh có ch?t ?c ch? ho?t ??ng c?a các hormone tham gia s?n xu?t s?a. Chính vì v?y, n?u b?t bu?c ph?i dùng kháng sinh, m? c?n h?i th?t k? ý ki?n c?a bác s?.

M? tr?m c?m, stress sau sinh

Tr?m c?m, stress là tr?ng thái tinh th?n mà r?t nhi?u m? d? r?i vào sau khi sinh con. ?i?u này có ?nh h??ng r?t l?n ??n s?c kho? tâm lý và tinh th?n c?a m?, khi?n cho ho?t ??ng ti?t s?a c?a tuy?n vú kém h?n. Lúc này áp l?c v? ngu?n s?a cho con có th? càng khi?n tâm lý c?a m? tr? nên nh?y c?m h?n r?t nhi?u.

Không cho con bú m? th??ng xuyên

N?u m? không th??ng xuyên cho con bú ho?c ph?i ng?ng vi?c cho con bú trong m?t kho?ng th?i gian dài thì có th? khi?n m? b? m?t s?a. Do lúc này c? th? s? t? hi?u r?ng bé không c?n s?a m? n?a. Bên c?nh ?ó, n?u m? cho con bú ho?c dùng máy v?t s?a sai cách thì b?u vú m? c?ng s? m?t ?i ph?n x? ti?t s?a liên t?c.

Ngh? ng?i không khoa h?c

Ngh? ng?i không khoa h?c khi?n m? ki?t s?c, m?i m?t nên khó ti?t s?a

Sinh con khi?n cho c? th? m? suy ki?t nhi?u, b?i v?y sau khi sinh, m? c?n ngh? ng?i th??ng xuyên ?? c? th? chóng ph?c h?i. N?u không ngu?n s?a s? r?t khó ??m b?o vì c? th? m? r?i vào tình tr?ng m?t m?i.

Sinh m?

Dù ph??ng pháp sinh m? v?n ??m b?o con ???c l?n lên b?ng ngu?n s?a m? nh?ng ban ??u vi?c ti?t s?a có th? g?p nhi?u khó kh?n h?n. Nguyên nhân là khi sinh m? m? c?n dùng ??n kháng sinh ?? ch?ng nhi?m trùng.

M?t s?a khi ?ang cho con bú là hi?n t??ng mà nhi?u m? g?p ph?i. Dù v?y m? c?ng không nên lo l?ng mà hãy tìm ra nguyên nhân gây m?t s?a ?? tìm cách x? lý k?p th?i. Mong r?ng v?i bài vi?t gi?i ?áp ?n lá l?t có m?t s?a không cùng nh?ng nguyên nhân gây m?t s?a ?ã ?em ??n thông tin tham kh?o h?u ích cho m?.

Bài vi?t cùng chuyên m?c:

Ngu?n bài vi?t: https://dongychannguyen.webflow.io/posts/an-la-lot-co-mat-sua-khong

Trung Tâm Chân Nguyên N?i Ch?p Cánh ??c M? Con Tr?

Làn da m?m m?n c?a bé là t?m lá ch?n thi?t y?u có m?t không hai b?o v? con v?i th? gi?i bên ngoài. Và trung tâm ?ông y Chân Nguyên không ch? bi?t ??n v?i ??i ng? Bác s? khám ch?a b?nh v? da chuyên nghi?p mà còn khi?n nhi?u ng??i tin yêu b?i tích c?c t? ch?c các ch??ng trình, ho?t ??ng c?ng ??ng ý ngh?a cho con tr?.

?ông y Chân Nguyên - ??m m?m nh?ng ??c m?

Nhân ngày Qu?c t? thi?u nhi 1/6 qua, Trung tâm da li?u Chân Nguyên ?ã ?? l?i r?t nhi?u c?m xúc, k? ni?m khó quên v?i các bé và cha m? khi ??n tham gia ch??ng trình.

Phòng khám Chân Nguyên tin r?ng “Thành công ngày mai b?t ??u t? ??c m? hôm nay”, và s? h?u làn da m?n màng kh?e m?nh s? giúp con t? tin ?? t?ng b??c ??t ???c nh?ng thành công ?y. Ch??ng trình “Vì Làn Da Tr? Nh?” t? ch?c vào ngày 1/6 - 3/6 t?i Trung tâm Da li?u Chân Nguyên v?a qua khuy?n khích các b?c ph? huynh và bé chia s? nh?ng gi?c m? ??ng th?i không ng?ng nuôi d??ng và ch?p cánh nh?ng m? ??c ?y.

Chân Nguyên ??ng hành bên cha m? ?? các bé luôn ???c h?nh phúc, vui v? khi lo?i b? các b?nh ngoài da. Ch??ng trình ??c bi?t “Vì Làn Da Tr? Nh?” nhân k? ni?m Qu?c t? thi?u nhi ?ã ?? l?i nh?ng xúc c?m t?i nhi?u gia ?ình có con nh?:

 • - Trung tâm da li?u Chân Nguyên h? tr? 4 thang thu?c t?m tr? giá 500.000 VN? cùng các ph?n quà h?nh phúc cho bé t?i phòng khám.
 • - Ch??ng trình áp d?ng cho các b?nh nhi t? 0 - 10 tu?i và ???c t? ch?c t? 01/06 ??n 03/06

Bên c?nh nh?ng ph?n quà h?t s?c ý ngh?a, các bé và cha m? còn t? tay ghi l?i nh?ng ??c m? vào m?u gi?y nh? nh? mu?n g?i g?m nh?ng n?i ni?m trong lòng:

“Con ??c mình mau kh?i b?nh ngoài da và ??c c? nhà mình kh?e m?nh. Chúc Trung tâm Chân Nguyên ch?a ???c kh?i b?nh cho nhi?u b?nh nhân nh? con ?? b? m? không lo l?ng n?a, con có th? kh?e m?nh làm nhi?u ?i?u con thích" - Chia s? t? bé Hoàng Minh (10 tu?i, Hà N?i).

“M? mong con có làn da ??p, kh?e m?nh, không còn ng?a. Nh?ng lúc nhìn con gãi m? r?t th??ng. C?u mong m?i ?i?u t?t ??p s? ??n v?i con! Thiên th?n nh? c?a m?!” - Chia s? t? m? Nguy?n Th? Ph??ng nh? nói lên ??c mong c?a bi?t bao ng??i.

Trung tâm da li?u Chân Nguyên - Làn da kh?e, ch?p cánh ??c m? con tr?

Bà Nguy?n Th? Ph??ng, Giám ??c Trung tâm da li?u Chân Nguyên chia s?: “???c nhìn các bé và cha m? vui c??i khi không còn khó ch?u b?i nh?ng b?nh ngoài da, chính là ??ng l?c ?? trung tâm c? g?ng h?n m?i ngày.”

???c bi?t, phòng khám ?ông y Chân Nguyên s? còn ti?p t?c th??ng xuyên t? ch?c các ho?t ??ng ch?m sóc và b?o v? làn da bé v?i m?c ?ích giúp con tr? kh?e m?nh h?n m?i ngày, nuôi d??ng nh?ng ??c m? c?a con.

Ch??ng trình k?t thúc ?? l?i cho các bé và cha m? nh?ng ni?m vui và hy v?ng vào t??ng lai t?t ??p h?n. C?ng ?? l?i cho toàn th? nhân viên phòng khám Chân Nguyên ??ng l?c l?n h?n làm vi?c và ti?p t?c chia s? cho c?ng ??ng.

M?c dù “Vì làn da tr? nh?” ch? là m?t ho?t ??ng nh?, nh?ng v?i ý ngh?a c?a nó s? c? v? tinh th?n các em nh? và cha m?, giúp chia s? ??ng l?c v?i nh?ng ??n v? khác c?ng hi?n cho xã h?i nhi?u h?n. Chân Nguyên mong mu?n s? mang ??n m?t mùa hè ??y ý ngh?a ??i v?i các em và c? các b?c ph? huynh, ?? nh?ng ??c m? c?a con tr? ???c nuôi d??ng và phát tri?n v?ng ch?c.

Trung tâm Da li?u ?ông y Chân Nguyên - Giúp con có làn da kh?e, v??n cao nh?ng ??c m?!

 • ??a ch?: S? 50, Ph? D??ng Khuê, Ph??ng Mai D?ch, Qu?n C?u Gi?y, TP Hà N?i
 • ?i?n tho?i: 0988.016.220

Link bài g?c: https://www.nguoiduatin.vn/dong-y-chan-nguyen-noi-chap-canh-uoc-mo-con-tre-a441997.html

Nh?ng thông tin khác v? TT Chân Nguyên

https://www.transport.gov.za/web/dongychannguyen
http://municipios.rionegro.gov.ar/web/dongychannguyen
http://ca.ictmoh.gov.vn/web/dongychannguyen
http://thanhdoan.tphcm.gov.vn/web/dongychannguyen
http://www.sarsinaturismo.it/web/dongychannguyen
https://njrs-itd.gov.in/web/dongychannguyen
http://www.pso.hochiminhcity.gov.vn/web/dongychannguyen
https://www.idiger.gov.co/web/dongychannguyen
http://infomobility.tirana.gov.al/web/dongychannguyen
http://www.nongthonmoihoavang.danang.gov.vn/web/dongychannguyen
https://tthtdn.danang.gov.vn/web/dongychannguyen
https://vpdt11-snnptnt.tphcm.gov.vn/web/dongychannguyen
http://www.jsm.gov.my/web/dongychannguyen/
https://www.contratacionbogota.gov.co/vi/web/dongychannguyen
https://www.sire.gov.co/web/dongychannguyen
http://www307.regione.toscana.it/web/dongychannguyen
https://dichvucong.gialai.gov.vn/web/dalieuchannguyen/
https://www.om.acm.gov.pt/web/dongychannguyen/
http://en.baria-vungtau.gov.vn/web/dongychannguyen/
http://nhannangluong.dvctt.gov.vn/web/dongychannguyen/
http://saereport.asttmoh.vn/web/dongychannguyen
https://pnoa.ign.es/web/dongychannguyen
https://agroclima.cenicafe.org/web/dongychannguyen
https://iter.regione.campania.it/web/dongychannguyen/
http://www.camilab.unical.it/web/dongychannguyen
http://rtsla.khai.edu/web/dongychannguyen
http://www.cccbeducacio.org/en/web/dongychannguyen
http://www.ha.ae/web/dongychannguyen
http://www.cened.it/web/dongychannguyen
https://visegrad.eko.org.pl/liferay/web/dongychannguyen
https://adoxx.org/live/web/dongychannguyen
https://iss-services.cvtisr.sk/portal/web/dongychannguyen
http://www.curit.it/web/channguyen
http://tarnobrzeg2.demo.eo.pl/web/dongychannguyen
https://turismolasiberia.juntaex.es/web/dongychannguyen
http://opr.provincia.caserta.it/web/dongychannguyen
https://www.gcubureau.org/web/dongychannguyen
http://sostrader.it/web/dongychannguyen
http://ww.dolnioblastvitkovice.cz/web/dongychannguyen
http://uslugi.rtyva.ru/web/dongychannguyen
https://www.siose.es/web/dongychannguyen
https://cicdr.pt/web/dongychannguyen/
https://desaplicaciones.administracionpublica.gob.ec/web/dongychannguyen
http://atpuce.puce.edu.ec:8080/web/dongychannguyen
http://www.videovivo.it/web/dongychannguyen
https://edu.sepve.org.gr/web/dongychannguyen
https://www.instagram.com/dongychannguyen/
https://www.linkedin.com/company/dongychannguyen/about/
https://www.pinterest.com/dongychannguyen/
https://www.youtube.com/c/TrungT%C3%A2m%C4%90%C3%B4ngYCh%C3%A2nNguy%C3%AAn/
https://dongychannguyen.tumblr.com/
https://www.reddit.com/user/dongychannguyen
https://dongychannguyen.medium.com/
https://dongychannguyen.business.site/
https://vk.com/dongychannguyen
https://dongychannguyen.blogspot.com/
https://dongychannguyen.home.blog/
https://linkhay.com/u/dongychannguyen
https://sites.google.com/view/dongychannguyen/
https://www.behance.net/dongychannguyen
https://dongychannguyen.hatenablog.com/
https://dongychannguyen.webflow.io/
https://dongychannguyen.over-blog.com/
http://dongychannguyen.simplesite.com/
https://gumroad.com/dongychannguyen
https://dashburst.com/dongychannguyen/
http://upvidhansabhaproceedings.gov.in/web/dongychannguyen
http://www.ospedalesacrocuore.it/vi/web/dongychannguyen
https://creodias.eu/web/dongychannguyen/
https://fondazionearching.it/web/dongychannguyen
http://bi.mineducacion.gov.co:8380/eportal/web/dongychannguyen
https://clickon.extrasys.it/web/dongychannguyen/
https://studiumfc.umontreal.ca/blog/index.php?entryid=14071
http://portalanalitico.anvisa.gov.br/de_DE/web/dongychannguyen
https://ehealth.serres.gr/web/dongychannguyen/
http://www.cementomagno.com:8080/web/dongychannguyen
https://portal.squ.edu.om/web/dongychannguyen
http://sgm.controlminero.gob.ec/web/dongychannguyen/
https://www.investinextremadura.com/web/dongychannguyen/kienthucsuckhoe
http://intranet.immobilierela.be/web/dongychannguyen
http://services.fepem.fr/web/dongychannguyen
http://www.grupoagroempresa.com.ar/web/dongychannguyen/
http://riffster.omegabit.com/web/dongychannguyen
https://versus.esmo.sk/web/dongychannguyen
https://www.freifunk-gera-greiz.de/web/dongychannguyen/
http://www.laziocreativo.it/web/dongychannguyen
http://zzdosp.zhangzidao.cn/web/dongychannguyen
https://talentmaschine.de/web/dongychannguyen
https://hcen.salud.uy/web/dongychannguyen/
https://www.dharmaoverground.org/web/dongychannguyen/
http://www.mondiamediamena.com/web/dongychannguyen/
https://www.sbbe-edu.gr/web/dongychannguyen/
http://www.eklipse-mechanism.eu/web/dongychannguyen/
https://entreprises.cnmsante.fr/web/dalieuchannguyen
https://www.metajsolution.it/web/dongychannguyen
http://capitoloprovinciale.provinciaromanafbf.it/web/dongychannguyen/
https://cityofkozani.gov.gr/web/dongychannguyen/
https://www.medicaltopjobs.de/web/dongychannguyen/
http://yasunitransparente.ambiente.gob.ec/web/dongychannguyen/
http://meschadmin.suggesto.eu/web/dongychannguyen/
http://www.cnss.tn/en/web/dongychannguyen/
https://www.pugliaxp.it/web/dongychannguyen/
https://www.aarogyasri.telangana.gov.in/web/dongychannguyen/
http://www.odrportal.hu/web/dongychannguyen/
https://siigap.cjneamt.ro/web/dongychannguyen
http://fcsyp.mxl.uabc.mx/web/dongychannguyen
http://wiedza.imp.lodz.pl/web/dongychannguyen
http://rg.ipm.edu.mo/web/dongychannguyen/
http://sd-50592.dedibox.fr/web/dongychannguyen
https://casprod.lgaq.asn.au/web/dongychannguyen/
http://krasnodar.litemedica.ru/web/dongychannguyen
https://aizuwakamatsu.mylocal.jp/web/user.46547887
http://www.apsppievedibono.it/web/dongychannguyen
http://portal.cover-zzp.nl/web/dongychannguyen
http://portal.cover-rb.nl/web/dongychannguyen
https://ovk-group.ru/web/dalieuchannguyen
http://179.27.60.196/web/dongychannguyen/
https://geoportal.kraj-lbc.cz/web/dongychannguyen
http://folkartery.math.bas.bg/web/dongychannguyen/
https://sparc-robotics-portal.eu/web/dongychannguyen
http://www.sunflowerbeautysalon.co.za/sr_RS_latin/web/dongychannguyen/suckhoe?p_p_auth=LVOwOA48&p_p_id=33&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view
https://www.webapps.lrz.de/web/dongychannguyen/
https://learn.designsforhealth.com/web/dongychannguyen/
https://portal.designsforhealth.com/web/dongychannguyen/home?p_auth=aoKcPJJF&p_p_id=33&p_p_lifecycle=1&p_p_state=maximized&p_p_mode=view
https://stpeterline.com/en/web/dalieuchannguyen
http://bim.shjx.org.cn/web/dalieuchannguyengmail.com
http://www.caballotambo.com/web/dongychannguyen
http://empleo.nortempo.com/web/dongychannguyen
http://portal.cover-aov.nl/web/dongychannguyen/
http://www.cover-coach.nl/web/dongychannguyen/
http://securefile.co/web/dongychannguyen
https://greenwaterdivers.nrgie.net/web/dongychannguyen
https://radio-channel10.de/web/dalieuchannguyen/
https://innovation.cccb.org/web/dongychannguyen
http://fbpidi.gov.et/web/dongychannguyen/
https://www.rakennerahastot.fi/web/dalieuchannguyen
http://wsguardian.co/web/dongychannguyen
http://www.pullmancosta.cl/web/dongychannguyen
http://downloadportal.oase-livingwater.com/web/dalieuchannguyen
http://www.1080.vn/web/dongychannguyen
https://www.budapestkozut.hu/web/dongychannguyen/
https://www.eco2cir.eu/web/dongychannguyen/blog?p_auth=8wBZre2i&p_p_id=33&p_p_lifecycle=1&p_p_state=maximized&p_p_mode=view

Gi?i thi?u v? ??i Tá - Bác s? Nguy?n V?n Loãn

Bác s?, ??i tá Nguy?n V?n Loãn- nguyên tr??ng khoa n?i 1 (n?i tiêu hóa) b?nh vi?n YHCT B? công an, hi?n t?i ?ang gi? ch?c v? Giám ??c chuyên môn Trung tâm ?ông y Chân Nguyên ch?c h?n không ít ng??i bi?t ??n ông. M?t ng??i bác s? m?c s?c ph?c công an tài gi?i, luôn t?n tâm, h?t lòng vì s?c kh?e cán b? và nhân dân.

C? cu?c ??i làm bác s? trong B? công an

Không dám ngh? ??n vi?c ???c h?c t?p và làm vi?c trong B? công an, t? bé Nguy?n V?n Loãn ch? có ??c m? ??n gi?n là ???c làm bác s? ch?a b?nh cho dân.

Bác s?, ??i tá: Nguy?n V?n Loãn

V?i m?c tiêu cu?c ??i rõ ràng, ông c? g?ng h?c và ??t ???c k?t qu? h?c t?p khi?n nhi?u ng??i ng??ng m?. C?ng chính v?i k?t qu? h?c t?p cao ?ó mà ông ?ã ???c c? ?i h?c y do B? công an ?? c?. K? t? ?ó, bác s? Nguy?n V?n Loãn d?n bén duyên v?i YHCT cho ??n t?n bây gi?.

Tr?c ti?p ???c th?m khám và ?i?u tr? cho ng??i b?nh, ông hi?u rõ h?n ai h?t v? nh?ng khó kh?n và n?i kh? do b?nh gây ra. Chính vì v?y, ông luôn tr?n tr? và c? g?ng làm sao ?? có th? c?ng hi?n s?c l?c c?a mình cho s?c kh?e c?a các cán b?, chi?n s? và nhân dân.

??i tá Nguy?n V?n Loãn- v? bác s? nghiêm kh?c

V?n xu?t thân là m?t ng??i bác s? nh?ng l?i làm vi?c trong m?t môi tr??ng chuyên nghi?p là B? công an nên ?n ch?a trong con  ng??i v? bác s? ?y v?n là m?t ng??i nghiêm ngh? và r?t quy?t ?oán.

Bác s?, ??i tá Nguy?n V?n Loãn chia s? "Là m?t Tr??ng khoa, l?i làm vi?c trong môi tr??ng nghiêm túc nh? B? công an tôi không cho phép mình ???c sai l?ch trong cách hành x? c?ng nh? nh?ng n?i quy ?ã ?? ra. Tôi ph?i th?c hi?n nghiêm ch?nh thì m?i có th? nh?c nh? c?p d??i hay ??ng nghi?p m?i khi h? làm sai ???c. Và h?n n?a, n?u tôi không quy?t ?oán và lý trí thì r?t khó ?? x? lý ???c nh?ng tr??ng h?p x?u ??t xu?t x?y ra v?i ng??i b?nh".

M?c dù luôn xu?t hi?n v?i g??ng m?t nghiêm ngh? tr??c ??ng nghi?p nh?ng v?i ng??i b?nh ông l?i có cách c? x? nh? nhàng và r?t t?n tình. V?i ông, ng??i b?nh khi ?ã tìm ??n mình là h? ?ang tìm ??n s? giúp ?? và th? h? c?n là s? ân c?n và chi ?áo.

"Tôi không cho phép b?n thân g?t g?ng hay khó ch?u v?i ng??i b?nh cho dù ? b?t k? hoàn c?nh nào, ?ó là quy lu?t trong cách làm vi?c c?a tôi. Tôi luôn t?o c?m giác an toàn và ân c?n v?i ng??i b?nh ?? h? có th? gi? v?ng tinh th?n giúp h? ch?ng ch?i v?i nh?ng c?n ?au do b?nh gây ra".

H?n 30 n?m ho?t ??ng trong l?nh v?c YHCT c?a mình, bác s?, ??i tá Nguy?n V?n Loãn ?ã ??t ???c vô s? nh?ng danh hi?u cao quý trong l?nh v?c y t? mà nhi?u ng??i ph?i ng??ng m?.

Cùng ?i?m qua nh?ng n?m tháng t? khi b?t ??u ho?t ??ng trong YHCT cho ??n lúc nh?n ???c nh?ng danh hi?u cao quý c?a ??i ta Bác S? Nguy?n V?n Loãn:

 • H?c t?i H?c vi?n Quân y khóa 16 (1978- 1984)
 • 1984-1986, công tác t?i b?nh xá Công an Ti?n Giang
 • 1986- 1992, chuy?n v? công tác t?i b?nh xá Công an Hà Nam ninh
 • 1992- 2019 là Tr??ng khoa n?i 1 (n?i tiêu hóa) B?nh vi?n YHCT B? công an

N?m 2017 Bác s? ??t gi?i th??ng H?i Th??ng Lãn Ông do b? tr??ng b? y t? trao t?ng. ?ây là gi?i th??ng cao quý nh?t dành cho nh?ng cá nhân có thành tích trong công tác k? th?a, b?o t?n, phát tri?n y d??c c? truy?n.

Bác S?: Nguy?n V?n Loãn nh?n gi?i th??ng Hãi Th??ng Lãn Ông
Gi?i th??ng Hãi Th??ng Lãn Ông

Và hi?n t?i Bác s?, ??i ta Nguy?n V?n Loãn ?ang gi? ch?c v? Giám ??c chuyên môn Trung tâm ?ông Y Chân Nguyên.

V?i nh?ng gì ?ã ??t ???c trong su?t quá trình công tác c?a bác s? Nguy?n V?n Loãn có th? xem là t?m g??ng sáng cho nh?ng th? h? sau này h?c t?p. Nghiêm kh?c v?i b?n thân nh?ng luôn ni?m n? và chu ?áo t?o c?m giác an toàn cho ng??i b?nh. Qu? th?c r?t ?áng ng??ng m? ông.

M?t ?i?u ?áng t? hào n?a c?a v? ??i tá công an Nguy?n V?n Loãn là vi?c ông ?ã h??ng và d?n d?t hai con c?a mình theo ???c con ???ng YHCT mà ông ?ã t?ng theo ?u?i.

Hi?n t?i, hai ng??i con c?a ông c?ng ?ang làm vi?c t?i b?nh vi?n YHCT B? công an. ?ây là m?t ni?m t? hào không ch? cho gia ?ình và Trung tâm ?ông y Chân Nguyên mà còn cho n?n YHCT n??c ta nói chung.

Nh?ng thành tích ??t ???c

k? ni?m ch??ng vì s?c kh?e nhân dân
Huy ch??ng chi?n s? v? vang h?ng nhì
Huy ch??ng vì an ninh t? qu?c
Gi?i th??ng h?i th??ng lãn ông do b? y t? chao t?ng
Danh hi?u th?y thu?c ?u tú
Danh hi?u chi?n s? thi ?ua c? s?

K?t n?i v?i Bác S? Nguy?n V?n Loãn

Ngu?n bài vi?t: https://channguyen.vn/author/nguyenvanloan

Trung Tâm ?ông Y Chân Nguyên

Website channguyen.vn thu?c Công ty c? ph?n y h?c c? truy?n Chân Nguyên là trang thông tin, chia s? ki?n th?c y t?, y h?c, thu?c, d??c li?u… v?i m?c ?ích ch?m sóc s?c kh?e c?ng ??ng. Website ???c thành l?p và qu?n lý b?i ban ban ?i?u hành Trung Tâm ?ông Y Chân Nguyên. Trong ?ó ban ?i?u hành bao g?m.

Giám ??c ?i?u hành – ??ng Duy Linh

Ông Linh là ng??i sáng l?p công ty c? ph?n y h?c c? truy?n Chân Nguyên và hi?n ?ang gi? ch?c v? Ch? t?ch h?i ??ng qu?n tr? công ty.

Giám ??c chuyên môn – Nguy?n V?n Loãn

Ông Nguy?n V?n Loãn t?t nghi?p ngành Y h?c c? truy?n c?a H?c vi?n Quân y khóa 16 (1978- 1984).

 • T? n?m 1984 ??n n?m 1986 ông công tác t?i b?nh xá Công an Ti?n Giang.
 • T? n?m 1986 ??n 1992, chuy?n v? công tác t?i b?nh xá Công an t?nh Hà Nam ninh nay thu?c t?nh Hà Nam – Vi?t Nam.
 • T? n?m 1992 ??n n?m 2019 là Tr??ng khoa n?i 1 (n?i tiêu hóa) b?nh vi?n YHCT B? công an

N?m 2017 Bác s? Nguy?n V?n Loãn vinh d? ??t gi?i th??ng H?i Th??ng Lãn Ông do b? tr??ng b? y t? trao t?ng. ?ây là gi?i th??ng cao quý nh?t dành cho nh?ng cá nhân có thành tích trong công tác k? th?a, b?o t?n, phát tri?n y d??c c? truy?n.

Tr??ng khoa khám b?nh – Nguy?n Th? Ph??ng

Bà Nguy?n Th? Ph??ng t?t nghi?p Th?c s? y h?c c? truy?n t?i H?c vi?n y d??c h?c c? truy?n Vi?t Nam.

Hi?n bà Ph??ng ?ang là gi?ng viên B? môn Truy?n nhi?m – Da li?u t?i h?c vi?n y d??c h?c c? truy?n Vi?t Nam.

C? v?n chuyên môn – Nguy?n H?ng Siêm

Ông Nguy?n H?ng Siêm hi?n là Ch? t?ch h?i ?ông y thành ph? Hà N?i, Là ch? nhi?m c?a m?t s? ?? tài nghiên c?u khoa h?c c?p c? s?, 3 ?? tài c?p thành ph? ?ã ???c nghi?m thu ??t xu?t s?c.

Ông biên so?n, biên t?p xu?t b?n hàng ch?c cu?n sách, trong ?ó có 9 ??u sách chuyên môn có giá tr? ph? bi?n cho ??ng nghi?p…

V?i nh?ng c?ng hi?n c?a mình dành cho Y h?c c? truy?n, n?m 2013, ông vinh d? ???c t?ng th??ng Huân ch??ng lao ??ng h?ng Ba.

Tr??ng phòng truyên thông – L?u ??c T??ng

Ông L?u ??c T??ng t?t nghi?p chuyên ngành công ngh? thông tin c?a ??i h?c k? thu?t công nghi?p thái nguyên.

V?i h?n 10 n?m ho?t ??ng trong l?nh v?c Digital Marketing, ông T??ng ?ã t?ng h?p ???c r?t nhi?u thông tin, ki?n th?c v? mã ngu?n, xây d?ng và phát tri?n website th??ng m?i ?i?n t?, ki?n th?c v? Seo, Facebook…

Không ch? là d?ch v? khám ch?a b?nh tuy?t v?i mà m?i b?nh nhân ??u x?ng ?áng nh?n ???c, Chân Nguyên mu?n cùng b?n tr?i nghi?m giá tr? th?t c?a ?ông Y.

Channguyen.vn là trang web thông tin ra ??i v?i m?c ?ích chia s? ??n b?n ??c nh?ng ki?n th?c khoa h?c v? linh v?c s?c kh?e và y t?. T?t c? bài vi?t trên trang web ??u b?o ??m tính khách quan, khoa h?c, tin c?y…

k?t nôi v?i Trung Tâm ?ông Y Chân Nguyên qua các m?ng xã h?i:

https://aboutme.google.com/
https://twitter.com/dongychannguyen
https://twitter.com/i/moments/1113638389146742784
https://www.instagram.com/dongychannguyen/
https://www.linkedin.com/in/dongychannguyen/
https://www.linkedin.com/company/dongychannguyen/about/
https://www.pinterest.com/dongychannguyen/
https://about.me/dongychannguyen
https://www.youtube.com/c/TrungT%C3%A2m%C4%90%C3%B4ngYCh%C3%A2nNguy%C3%AAn/
https://soundcloud.com/dongychannguyen
https://dongychannguyen.tumblr.com/
https://myspace.com/dongychannguyen/
https://github.com/dongychannguyen
https://trello.com/dongychannguyen
https://www.reddit.com/user/dongychannguyen
https://www.scoop.it/u/da-li-u-ong-y-chan-nguyen
https://www.quora.com/profile/Ch%C3%A2n-Nguy%C3%AAn-1
https://medium.com/@dongychannguyen
https://dongychannguyen.business.site/
https://www.ok.ru/dongychannguyen
https://vk.com/dongychannguyen
https://dongychannguyen.blogspot.com/
https://www.blogger.com/profile/03464404539845157207
https://dongychannguyen.home.blog/
https://www.evernote.com/shard/s551/sh/901a8460-63f0-4719-bd75-213fd9db8e2f/5100063f4d34a9735b40ab95c5260fe3
https://dongychannguyen.postach.io/
https://discussion.evernote.com/profile/411825-dong-y-chan-nguyen/?tab=field_core_pfield_12
https://groups.google.com/d/forum/dongychannguyen
http://www.wikidot.com/user:info/dong-y-chan-nguyen
https://www.flickr.com/people/dongychannguyen/
https://imgur.com/user/dongychannguyen
https://www.instapaper.com/p/dongychannguyen
https://www.plurk.com/dongychannguyen
https://flipboard.com/@dongychannguyen
https://mix.com/dongychannguyen https://www.pearltrees.com/dongychannguyen
https://getpocket.com/@dongychannguyen
https://www.mixcloud.com/dongychannguyen/
https://angel.co/dongychannguyen
https://foursquare.com/dongychannguyen
http://bit.ly/dongychannguyen
https://vi.gravatar.com/dongychannguyen
https://profiles.wordpress.org/dongychannguyen/
https://wordpress.org/support/users/dongychannguyen/
https://www.indiegogo.com/individuals/20662561
https://500px.com/dongychannguyen
https://ask.fm/dongychannguyen
https://kinja.com/dongychannguyen
https://issuu.com/dongychannguyen
https://www.goodreads.com/user/show/95630293-ng-y-ch-n-nguy-n
https://www.couchsurfing.com/people/dongychannguyen
https://www.behance.net/dongychannguyen
https://codepen.io/dongychannguyen/
https://www.slideshare.net/dongychannguyen
https://www.reverbnation.com/dongychannguyen
https://www.mathworks.com/matlabcentral/profile/authors/15218106-dong-y-chan-nguyen
https://www.lonelyplanet.com/profile/dongychannguyen
https://stackoverflow.com/users/11312513/dong-y-da-lieu-chan-nguyen
https://www.threadless.com/@dongychannguyen/activity
https://www.kickstarter.com/profile/dongychannguyen/about
http://scholar.google.com.vn/citations?user=PqE6BHgAAAAJ
https://itsmyurls.com/dongychannguyen
https://www.producthunt.com/@dongychannguyen
http://www.researcherid.com/rid/G-7644-2019
https://orcid.org/0000-0002-8649-697X
https://www.skillshare.com/user/dongychannguyen
http://www.bookmark4you.com/user/3010597-dongychannguyen
https://www.deviantart.com/dongychannguyen
https://dongychannguyen.livejournal.com/profile
http://www.authorstream.com/dongychannguyen/
http://www.folkd.com/user/dongychannguyen
https://share.bizsugar.com/user/profile/dongychannguyen
https://slashdot.org/~dongychannguyen
https://www.buzzfeed.com/dongychannguyen
http://profile.hatena.ne.jp/dongychannguyen/profile
https://dongychannguyen.hatenablog.com/
https://write.as/dongychannguyen/
https://weheartit.com/dongychannguyen
https://www.wishlistr.com/dongychannguyen
https://moz.com/community/users/12924005
https://windowsforum.com/members/dongychannguyen.105583/#about
https://gust.com/companies/dongychannguyen
https://ello.co/dongychannguyen
https://social.microsoft.com/Profile/DongYChanNguyen
https://dongychannguyen.carbonmade.com/
https://www.instructables.com/member/dongychannguyen/
https://www.amazon.com/gp/profile/amzn1.account.AGF33XUM3K7KXC4TOTXT4KDYUURQ
https://gitlab.com/dongychannguyen
https://community.atlassian.com/t5/user/viewprofilepage/user-id/2991449
https://www.vingle.net/posts/2594168
http://www.23hq.com/DongYChanNguyen/a/about
https://community.act.com/t5/user/viewprofilepage/user-id/64223
https://hubpages.com/@dongychannguyen
https://giphy.com/channel/dongychannguyen
https://creator.wonderhowto.com/dongychannguyen/
https://8tracks.com/dongychannguyen
https://n4g.com/user/home/dongychannguyen
https://www.patreon.com/user/creators?u=18974522
https://animeshinbun.com/user/home/dongychannguyen
https://11x2.com/user/home/dongychannguyen
https://www.intensedebate.com/profiles/dongychannguyen
https://stocktwits.com/dongychannguyen
https://www.hotfrog.com/business/al/montgomery/dong-y-chan-nguyen
https://muckrack.com/dongychannguyen
https://www.mobypicture.com/user/dongychannguyen
https://profile.ameba.jp/ameba/dongychannguyen
https://linkhay.com/u/dongychannguyen
http://www.twipu.com/dongychannguyen
http://myfolio.com/dongychannguyen
https://community.boostmobile.com/t5/user/viewprofilepage/user-id/76999
http://www.abstractfonts.com/members/555505/
https://feedly.com/i/subscription/feed%2Fhttps%3A%2F%2Fchannguyen.vn%2Ffeed
https://www.myvidster.com/profile/dongychannguyen
https://www.play.fm/dongychannguyen
https://tune.pk/user/dongychannguyen
https://www.misterpoll.com/users/482037
http://www.good-tutorials.com/users/dongychannguyen
https://www.referralkey.com/dongychannguyen
http://www.bakespace.com/members/profile/dongychannguyen/743326/
https://www.mapleprimes.com/users/dongychannguyen
http://www.koinup.com/dongychannguyen/skills/
https://public.bookmax.net/users/dongychannguyen
https://www.gamespot.com/profile/dongychannguyen/about-me/
https://able2know.org/user/dongychannguyen/
https://public.tableau.com/profile/dongychannguyen
https://www.openstreetmap.org/user/DongYChanNguyen
https://visual.ly/users/dongychannguyen/portfolio
http://www.magcloud.com/user/dongychannguyen
https://works.bepress.com/dongychannguyen/
https://kenhsinhvien.vn/wall/dongychannguyen.1054741/
https://www.shutterstock.com/g/dongychannguyen
https://thefeedfeed.com/dongychannguyen/
https://www.anphabe.com/profile/dong.chan.nguyen
https://www.pinoyexchange.com/profile/dongychannguyen
https://pbase.com/dongychannguyen/profile
https://www.pbase.com/dongychannguyen/profile
https://en.calameo.com/accounts/5889071
https://getsatisfaction.com/people/dongychannguyen/
http://dongychannguyen.mihanblog.com/
https://layer8.space/@dongychannguyen
https://gab.com/dongychannguyen
https://kemonodon.club/@dongychannguyen
https://framapiaf.org/@dongychannguyen
http://0rz.tw/0ADDU
https://ura-mstdn.com/@dongychannguyen
https://mastodon.host/@dongychannguyen
https://ura-mstdn.com/@dongychannguyen
https://ika.queloud.net/@dongychannguyen
https://bitcoinhackers.org/@dongychannguyen
https://mstdn.maud.io/@dongychannguyen
https://snapguide.com/dong-y-chan-nguyen/
https://mastodon.sdf.org/@dongychannguyen

M?t s? thông tin khác v? ?ông y chân nguyên

https://goo.gl/maps/Gqjb4NdUW212
https://drive.google.com/drive/folders/1nBB62ygpKLOwAJX08S2zH7FwIAGLkS_r?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/170ys-pkf2ZVf_VLrLRyvAGKjvVoKVcIUzX4KGIrpBvc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1mRvRWheicCbZ85q7Tl1tXPeJ1DxDcv7DPZJnHehaTE8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0o4au3rkkZFikaGgKDNDp__dlH_kYTXXMORba_I6kox7DxQ/viewform
https://docs.google.com/drawings/d/1Rp4K9pti007h1QSxjsBrcz24VCWa8eyAc9HFJC5sQkw/edit?usp=sharing
https://www.google.com/mymaps/viewer?mid=1ipADuwM_zvamubYie5BHD6bj2Oh2gdAA
https://jamboard.google.com/d/1XhmG6JlL256alvnGNznSb8zY2BFPxwWAgaYqmBU3cHE/viewer
https://sites.google.com/view/dongychannguyen/
https://sites.google.com/site/dongychannguyen/
https://drive.google.com/file/d/1GdnJvQM__e4w0tRf3RHQSXJQTpuw0L4N/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hHM16XEad8swGdP_Kn8FcR9xAmINI2bO/view?usp=sharing
https://photos.app.goo.gl/wU2aeGMkb6mR4jk68
https://drive.google.com/file/d/1wv2q3p25Css9AphVwiWYjeqfrDGbIoHP/view?usp=sharing
https://twitter.com/dongychannguyen/status/1113638233651335169
https://www.pinterest.com/pin/817895982307934232
https://dongychannguyen.tumblr.com/post/183929547633/gioi-thieu-dong-y-chan-nguyen
https://trello.com/c/tjMd3sa4/1-trung-t%C3%A2m-da-li%E1%BB%85u-%C4%91%C3%B4ng-y-ch%C3%A2n-nguy%C3%AAn
https://www.reddit.com/user/dongychannguyen/comments/b98dk3/trung_t%C3%A2m_da_li%E1%BB%85u_%C4%91%C3%B4ng_y_ch%C3%A2n_nguy%C3%AAn_ch%C3%A2n_th%C3%A0nh/
https://www.scoop.it/topic/ong-y-chan-nguyen/p/4106753096/2019/04/04/1-trung-tam-da-lieu-ong-y-chan-nguyen-chan-thanh-nguon-coi
https://medium.com/@dongychannguyen/dong-y-da-lieu-chan-nguyen-b25fcef784f1
https://dongychannguyen.business.site/posts/257166383259042716
https://ok.ru/profile/573956367971/statuses/69335127720035
https://vk.com/dongychannguyen?w=wall539131069_2
https://dongychannguyen.blogspot.com/2019/04/gioi-thieu-ve-ong-y-da-lieu-chan-nguyen.html
https://dongychannguyen.home.blog/2019/04/04/thong-tin-don-vi-dong-y-da-lieu-chan-nguyen/
https://dongychannguyen.postach.io/post/dong-y-chan-nguyen-luong-y-la-chia-khoa-giup-benh-nhan-chien-thang-benh-tat
https://www.flickr.com/photos/dongychannguyen/
https://imgur.com/gallery/MITiO0e
https://www.instapaper.com/read/1179535522
https://www.plurk.com/p/n9iymq
http://from.flipboard.com/@dongychannguyen?url=https%3A%2F%2Fchannguyen.vn%2F&v=YPJpNpLqZTzBaRHoC1axzo5ar7WLOniNoKaAzfy-TqIAAAFp5yOLZQ
https://www.pearltrees.com/dongychannguyen/item254930577
https://getpocket.com/@dongychannguyen/share/4129714
https://angel.co/projects/939087-trung-tam-da-li-u-dong-y-chan-nguyen-chan-thanh-ngu-n-c-i
https://dongychannguyen.kinja.com/trung-tam-da-lieu-dong-y-chan-nguyen-chan-thanh-nguo-1833799731
https://issuu.com/dongychannguyen/docs/trung_tam_da_lieu_dong_y_chan_nguye
https://www.slideshare.net/dongychannguyen/trung-tam-da-lieu-dong-y-chan-nguyen-press-release
https://stackoverflow.com/story/dongychannguyen
https://stackoverflow.com/cv/dongychannguyen

— 20 Items per Page
Showing 9 results.