Language Language

English [Beta] English [Beta] français français Deutsch Deutsch

Blogs Blogs

B?nh sùi mào gà có nguy hi?m không?

b?nh m?n cóc sinh d?c là ch?ng b?nh nguy h?i, có th? lây nhi?m c?c k? nhanh. N?u không k?p th?i nh?n bi?t b?nh hay ch?a tr? không ?úng gi?i pháp có nguy c? d?n t?i nhi?u tai bi?n nghiêm tr?ng, d?n ??n chi ph?i không nh? ??n s?c kh?e và tin c?y cu?c s?ng c?a ng??i b? b?nh.

m?t. B?nh sùi mào gà là b?nh gì?
sùi mào gà lây lan qua nh?ng ???ng tình d?c, có th? th?y t?i c? b?n nam c?ng nh? ph? n?, vì virus HPV (Human Papilloma Virus) gây ra. Các tri?u ch?ng t?n th??ng b?i vì virus HPV d?n ??n th??ng g?m: m?n b?c, h?t c?m, nhú sùi hay th??ng t?n ph?ng, có th? th?y t?i b?t c? v? trí nào trên b? ph?n sinh d?c nh? âm h?, âm ??o, h?u môn, d??ng v?t, l? ni?u ??o, c? t? cung ho?c ??c bi?t là ? khoang mi?ng, h?ng,...

https://suckhoehanoi.anime-japan.net/%E6%9C%AA%E9%81%B8%E6%8A%9E/s%C3%B9i%20m%C3%A0o%20g%C3%A0%20ki%C3%AAng%20%C4%83n%20g%C3%ACth?i k? ? sùi mào gà khá dài, có th? t? 3 - 8 tháng sau khi có quan h? tình d?c không ???c b?o v? v?i c? th? mang m?m b?nh HPV. D?u hi?u tr??c h?t c?a b?nh sùi mào gà nh? là xu?t hi?n nh?ng u nhú màu h?ng t??i, m?m nh?n, có chân ho?c có cu?ng, không ?au và không khó ch?y máu. Sau này, m?t s? nhú sùi này có th? phát tri?n thành gai hay lá, có chi?u dài lên ??n vài cm, k?t h?p v?i nhau thành m?ng r?ng gi?ng mào gà hay hoa súp l? có màu tr?ng h?ng.

2. B?nh sùi mào gà có nguy h?i không?
Ngay c? các ng??i t?ng nhi?m b?nh c?ng không bi?t sùi mào gà có nguy hi?m l?m không. Trên th?c t?, ?ây là b?nh lý không ít ng??i g?p ph?i, d? truy?n nhi?m và tuy?t nhiên nguy h?i b?i:

2.1 ???ng lây nhi?m ?a d?ng

HPV truy?n nhi?m qua nh?ng con ???ng s? da cùng v?i niêm m?c. ???ng truy?n b?nh b?nh m?n cóc sinh d?c chính là "lâm tr?n" tình d?c không ???c b?o v?, dùng chung ?? ??i v?i ng??i b? b?nh (bàn ch?i, qu?n áo v? sinh cá nhân), m?c truy?n nhi?m t? m? sang con trong khi sinh n? cùng v?i truy?n nhi?m qua con ???ng truy?n máu, vùng da b? th??ng h? v?i c? th? b?nh sùi mào gà. Dùng bao cao su có th? suy gi?m t?i ?a kh? n?ng nhi?m b?nh tuy nhiên không th? kh? tri?t ?? kh? n?ng. Tuy?t nhiên, ngu?n lây nhi?m b?nh ti?m tàng là các c? th? ch?a bi?t chính mình mang m?m b?nh sùi mào gà nh?, vô tình làm cho c? th? khác bi?t b? lây nhi?m.

2.2 Có nhi?u bi?n ch?ng nguy hi?m
m?n cóc sinh d?c nh? không có d?u hi?u rõ ràng tuy v?y lúc b?nh ti?n tri?n n?ng thì không ch? d?n ??n ?e d?a ??n tâm sinh lý, s?c kh?e mà còn chi ph?i ??n m?ng s?ng c?a b?nh nhân. C? th?:

??i v?i ph? n?: m?t s? n?t u sùi không nh? t?i vùng kín gây nên không d? ch?u lúc di chuy?n. B?nh có nguy c? xu?t huy?t gây nên ?au nh?c, s?ng phù ? m?t s? c? quan sinh s?n. N?u nh? không s?m ch?a tr? tri?t ??, b?nh m?ng gà có kh? n?ng gây nên ung th? c? d? con.
??i v?i bà b?u và thai nhi: m?t s? t?n th??ng b?nh m?n cóc sinh d?c lúc lan r?ng s? phá h?y mô, d?n t?i kh?t khe cho v?n ?? sinh n?, làm t?ng nguy c? sinh non, s?y thai. Ngoài ra, lúc sinh th??ng hay, ng??i m? có nguy c? lây HPV cho tr? s? sinh.
??i v?i ?àn ông gi?i: b?nh mào gà có nguy c? d?n ??n t?c ngh?n vòi d?n tinh, t?c ?ng l? ti?u, d?n ??n vô sinh, ung th? d??ng v?t hay ung th? h?u môn N?u mà không ???c tr? k?p th?i, hi?u qu?.
2.3 không d? dàng tr? d?t ?i?m

m?n cóc sinh d?c d?n t?i b?i vi rút HPV. ?ây là lo?i vi rút m?t khi ?ã t?ng xâm nh?p ??ng nh?p ng??i thì c?c k? không d? dàng ?? kh? t?n g?c. Nh?ng ph??ng pháp ?i?u tr? Trên th?c t? ch? nh?m m?c ?ích kìm hãm quá trình phát tri?n c?a HPV, Vì v?y suy gi?m tri?u ch?ng b?nh c?ng nh? phòng tránh b?nh tái phát. ??c bi?t, b?nh r?t không khó lây, quay tr? l?i khi b?nh nhân có giao h?p tình d?c không ???c b?o v? hay lúc s?c ?? kháng c?a ng??i b? suy nh??c. Vi?c này ??ng ngh?a v?i vi?c ng??i b?nh c?n ph?i ? cùng v?i vi khu?n HPV su?t ??i c?ng nh? có th? tái phát b?nh mào gà vào b?t k? vào ngày nào.

2.4 tác ??ng t?i tinh th?n

b?nh sùi mào gà nh? hay n?ng n? thì ??u d?n ??n ám ?nh v? m?t tinh th?n, khi?n b?nh nhân luôn trong tr?ng thái lo s?, lo s?, t? d?n v?t b?n thân. ??i v?i m?t s? gia ?ình có cô ?y hay ??c lang quân b? b?nh, nguy c? b?t ??ng, tan v? trong khi k?t hôn là không nh?.
b?nh m?n cóc sinh d?c là b?nh nguy hi?m c?n ph?i lúc có tri?u ch?ng b?nh, nên ?i xét nghi?m ?? ch?a b?ng cách thích h?p vì b?nh ch?a th? t? h?t khi ch?a có quá trình can thi?p y khoa. Bên c?nh ?ó, khi b?nh ?ã ???c ?i?u tr? hi?u qu?, mu?n gi?m sút kh? n?ng quay tr? l?i b?nh m?n cóc sinh d?c, b?nh nhân c?n ph?i có 1 thói quen sinh ho?t tích c?c, lành m?nh, không "làm chuy?n ?y" tình d?c ??i v?i ??i t??ng có kh? n?ng m?c b?nh cao, chú ý l?y bao cao su, v? sinh s?ch s? tr??c cùng v?i sau khi "lâm tr?n" tình d?c. Ngoài ra, c?n ph?i tiêm v?c-xin ng?a HPV ?? phòng ch?ng b?nh mào gà h?u hi?u cùng các c?n b?nh khác b?i HPV d?n ??n.

Comments
Trackback URL:

No comments yet. Be the first.