Language Language

English [Beta] English [Beta] français français Deutsch Deutsch

Blogs Blogs

?i khám ph? khoa c?n tìm hi?u

phongkhamphukhoathaiha

. Th?m khám ph? khoa là gì? Th?m khám ph? khoa bao g?m Các n?i dung nào?

Thu?t ng? “khám ph? khoa” Thì có l? ?ã r?t thân thu?c V?i S? ?ông ng??i. Th? Tuy nhiên Khám k? l??ng ph? khoa là nh? th? nào thì không C?n ph?i ai c?ng hi?u h?t ???c.

Không Nên ai c?ng hi?u Rõ ràng v? V?n ?? Khám k? l??ng ph? khoa

Không C?n ph?i ai c?ng hi?u Rõ r?t v? V?n ?? Khám k? l??ng ph? khoa

1.1. V?y Khám k? l??ng ph? khoa là gì?

Khám k? càng ph? khoa là m?t danh m?c Khám ch?ng b?nh dành riêng cho Phái n?. Lúc Khám k? càng ph? khoa, Chuyên gia Có kh? n?ng Th?c thi Khám k? l??ng, Sinh nên Xét nghi?m t?ng th?, C? th? cho Các b? ph?n sinh d?c. R?i, C?n c? ? K?t qu? Th?m khám b?nh, Bác s? chuyên khoa Có kh? n?ng Th?c thi Phát hi?n Tình tr?ng. N?u nh? thân th? b?n Li?u có Th?c m?c thì Có nguy c? ???c Th?c hi?n ti?p nh?n Phác ?? Cách ch?a thích h?p.

1.2. Khám k? càng ph? khoa bao g?m M?t s? n?i dung nào?

S? ?ông Lúc ?i Khám ph? khoa, T?t c? ng??i ??u không bi?t Chi ti?t mình Có kh? n?ng Nên Th?m khám Các gì. Chính Do ?ó, b?n Th??ng xuyên Ch?a có S? chu?n M?c t?t nh?t. V?y Nên hãy Tìm hi?u M?t s? thông tin Nh? sau Nh?m hi?u Rõ ràng h?n v? danh m?c Ki?m tra này nhé.

Khi Khám k? l??ng ph? khoa, b?n Có nguy c? ???c tr?i t?i hai n?i dung Khám c?n th?n chính. Thí d? “khám” Cùng v?i “siêu âm”.

1.2.1. M?t s? m?c C?n Ki?m tra

Khám k? càng t?ng quát Nh?m Có Ch?n ?oán v? tình hình, Do v?y t?o C? s? ??a ra Quy trình Cách ch?a.

Khám k? l??ng b? ph?n ?? d?c: Th?c thi Ki?m tra ??y ?? c? quan T?m T?i xu?ng D??i Nh?m Nh?n d?ng Các Khác (n?u có).

Khám k? càng vùng b?ng.

Khám c?n th?n tr?c tràng: Nh?m Th?m khám Khu gi?a vùng âm ??o Cùng v?i tr?c tràng.

Th?m khám ph? khoa bao g?m Nh?ng n?i dung nào?

Khám c?n th?n ph? khoa bao g?m Các n?i dung nào?

1.2.2. Các Xét nghi?m, siêu âm C?n ph?i Th?c thi

siêu thanh âm ??o: Nh?m Xem xét tình hình c?a t? cung, bu?ng tr?ng Và Nh?ng b? ph?n nh?y c?m Khác th??ng.

siêu thanh tuy?n vú: Quan h? siêu thanh này Có kh? n?ng Giúp b?n ???c Ch?n ?oán s?m v? ung th? vú c?ng Thí d? Nh?ng kh?i u h?ch (n?u có).

Ki?m tra Pap smear: ?ây là Xét nghi?m ph? khoa dành cho ng??i T?m 21 T?i 65 ?? tu?i. M?c tiêu chính là Nh?m Nh?n di?n Nh?ng Th?c m?c Xu?t hi?n ? t? cung. Tuy?t ??i Xét nghi?m này Có nguy c? cho phép Chuyên gia chuyên khoa ??a ra M?t s? Nh?n d?ng s?m v? ung th? c? t? cung Trên Ng??i có b?nh.

Ki?m tra d?ch âm ??o: Khám này Giúp cho Khám k? l??ng Tr??ng h?p Truy?n nhi?m Vi khu?n con ???ng kín.

Xét nghi?m HPV: Xét nghi?m Khám Virus HPV Gây ra ung th? c? t? cung Cùng v?i Nh?t cóc T?i b? ph?n nh?y c?m.

Xét nghi?m CA - 125: Xét nghi?m này ???c Áp d?ng ?? Khám n?ng ?? protein Trong máu. Do ?ó, b?n Có th? ???c Nh?n di?n xem Có ung th? ?ang ti?n tri?n ? bu?ng tr?ng hay không.

Khám n?i Ti?t t?: Xét nghi?m này ???c Ti?n hành Nh?m Khám k? càng l??ng hormone quan tr?ng Trong c? th?: progesterone, estradiol,... T? ?ó, Bác s? ph? khoa S? Li?u có C? s? Nh?m Ph?ng ?oán v? Th?c m?c sinh s?n Cùng v?i kinh nguy?t c?a b?n.

2. Phác ?? Khám k? càng ph? khoa

Hi?n gi?, Quy trình Khám ph? khoa ?ã Nhanh chóng h?n Ph?n ?ông. T? ?ó, Lúc ?i Khám ph? khoa b?n Có nguy c? không h? Có C?m giác ?au ??n ?ó là ngh? suy Ngày tr??c. Qua ?ó, hãy ??ng C?ng th?ng Cùng v?i C?n ph?i Th?c hi?n Khám ??nh k? danh m?c này nhé. Vi?c này Có kh? n?ng vô cùng Li?u có l?i cho s?c kh?e c?a b?n ??y.

Quy trình Khám k? l??ng ph? khoa di?n ra qua t?ng b??c Khác th??ng nhau

Phác ?? Khám k? càng ph? khoa ti?p di?n t?i t?ng b??c Khác nhau

Nh? sau, chúng ta S? Tham kh?o ?ôi chút v? Quy trình Th?c thi Ki?m tra ph? khoa. B?i v?y, b?n S? hi?u h?n v? S? này Cùng v?i Có kh? n?ng chu?n M?c ???c Tr?ng thái c?m xúc Khám c?n b?nh t?t nh?t.

B??c 1: Khám k? càng lâm sàng b? ph?n kín Bên ngoài

B??c tr??c nh?t ???c Ti?n hành Lúc b?n ?i Th?m khám ph? khoa ch? y?u là Khám c?n th?n lâm sàng b? ph?n sinh d?c Phía ngoài. T?i b??c này, Bác s? Nhi?u Dùng m?t Và tay ?? Khám k? càng Cùng v?i Nh?n di?n tình hình. Ch? y?u B?i v?y b?n Có nguy c? không h? c?m G?p C?m giác ?au ??n hay Khó kh?n ch?u.

vì b??c Th?m khám này, Bác s? chuyên khoa Có nguy c? Thì có Vài suy ?oán c? ??nh. Vì v?y, ?ây ???c Dùng Gây Phòng khám Nh?m Chuyên gia ch? d?n b?n Gây cho M?t s? siêu thanh Cùng v?i Xét nghi?m C?n thi?t.

B??c 2: Khám k? càng b? ph?n kín T?i do D?ng c? thi?t b? chuyên d?ng

Sau ?ây Lúc ?ã Th?m khám s? b? thông qua tay Cùng v?i m?t, Bác s? chuyên khoa Có kh? n?ng ti?p t?c Dùng D?ng c? thi?t b? Nh?m Khám k? l??ng b? ph?n kín Trong. D?ng c? ???c Áp d?ng Trên ?ây chính là k?p m? v?t. D?ng c? thi?t b? này tr??c Lúc ???c ??a vào âm ??o Th??ng S? ???c di?t trùng Cùng v?i bôi tr?n tru. Nh? v?y c? th? b?n Có kh? n?ng d?t ?i?m không B? m?c ?nh h??ng m?nh Cùng v?i Gây Các th??ng t?n ?áng nh? ti?c.

Khi ??a k?p m? v?t vào, Bác s? ph? khoa S? Th?c thi Dùng m?u d?ch âm ??o Cùng v?i t? bào t? cung. Nh?ng m?u này Có kh? n?ng ???c Dùng Làm nên “t? li?u” ?? soi t??i Cùng D?n t?i Xét nghi?m C?n ph?i thi?t.

B??c 3: siêu âm

Sinh ho?t siêu âm Có nguy c? ???c Áp d?ng ?? “th?m dò” Vài c? quan sinh d?c Trên sâu bên D??i. ?ó chính là bu?ng tr?ng, vòi tr?ng Cùng t? cung. Khi Bác s? chuyên khoa Th?c hi?n siêu âm, thân th? b?n Có nguy c? Thì có nh?n th?y Khó ch?u m?t chút B?i vì Thì có D?ng c? thi?t b? ti?n sâu vào c? th?. Song c?m th?y này Có kh? n?ng không còn n?a nhanh Khi S? này k?t thúc.

siêu thanh là m?t b??c Khám k? l??ng ph? khoa khá ph?c t?p Cùng ?òi h?i Ch? y?u k? n?ng, Chuyên môn c?a Bác s? ph? khoa. Chính Do v?y, Lúc ?i Khám k? càng, b?n Nên tìm T?i Phòng khám y t? th?c Quá trình Li?u có Ch?t l??ng nhé.

B??c 4: Khám k? l??ng ph? khoa b?ng tay

B??c cu?i Cùng v?i Trong Quy trình Th?m khám ph? khoa chính là Bác s? chuyên khoa Có kh? n?ng Th?c thi Ki?m tra qua tay. Theo ?ó, Chuyên gia chuyên khoa Có kh? n?ng Áp d?ng hai ngón tay ?ã ?eo g?ng tay vào bôi gel ??a vào âm ??o. M?c ?ích c?a Vi?c này là Nh?m Khám chân th?c nh?t t? cung c?a b?n. N?u Tình tr?ng hình Ch?ng t? cung Có Không bình th??ng, N?i Vài u, h?ch nh? thì Th??ng ???c C?m nh?n Ngay t?c kh?c

Comments
Trackback URL:

No comments yet. Be the first.